Drukke stakeholderbijeenkomst Schone Lucht Akkoord met veel animo

Gepubliceerd 1 juli 2021

Veel animo voor de online bijeenkomst van het Schone Lucht Akkoord dinsdagochtend 29 juni. De lucht flink gezonder maken, is het doel voor de 92 aanwezigen vanuit onder meer gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. En zij waren zeer nieuwsgierig.

Welke maatregelen en acties nemen andere gemeenten en provincies en hoe vergaat het hen? Ook de aanvragen voor de SPUK (de Specifieke Uitkering) kon op veel belangstelling rekenen.

Kennis uitwisselen en niet telkens het wiel hoeven uit te vinden is een belangrijke opbrengst van dit soort online bijeenkomsten. Gemeenten en provincies moeten vaak met betrekkelijk weinig capaciteit veel in gang zetten voor de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord. Dan kan er efficiënter gewerkt worden wanneer je gezamenlijk optrekt. Als bijvoorbeeld de provincie gemeenten mobiliseert voor een gezamenlijk aanpak. Daarin kunnen de medewerkers van het het Schone Lucht Akkoord ook ondersteunen. Ook qua communicatie zou er over onderwerpen als bv houtstook, citizen science en mobiliteit geshopt kunnen worden bij andere deelnemers en/of via de SLA-website.

SPUK

Voor de eerste tranche is een groot deel van de aanvragen voor een Specifieke Uitkering toegekend dus er is nog wel budget maar niet veel. Voor volgend jaar wordt gewerkt om de tweede tranche open te stellen maar daar is op dit moment nog geen 100 % zekerheid over.

Monitoring

Om een goed beeld te krijgen wat de maatregelen gaan bijdragen aan de doelstelling van 50 % gezondheidswinst in 2030 is een monitoringssysteem op gezet en worden door het RIVM de maatregelen door gerekend. Barbara Gullick licht de monitoring toe : “Om een goed beeld te krijgen wat de maatregelen gaan bijdragen aan de doelstelling van 50 % gezondheidswinst in 2030 is een monitoringssysteem op gezet en worden door het RIVM de maatregelen door gerekend. Barbara van Gulick licht de monitoring toe: “Een consortium van Tauw, Goudappel en Rebel gaat de emissiereducties van de SLA-maatregelen inschatten. Dat doen ze op basis van de ingeleverde decentrale uitvoeringsplannen en de Rijksmaatregelen. Een aantal SLA-deelnemers zullen ze hiervoor de komende weken benaderen voor meer informatie. Half september zijn de emissiereducties berekend, en kan RIVM aan de slag om de concentraties, blootstelling en gezondheidseffecten te berekenen. Het doel is om voor het eind van 2021 een rapportage klaar te hebben, maar dat zal door de complexe berekeningen nog spannend worden.”

Breakoutsessies

Er waren verschillende breakoutsessies, waaronder houtstook, die druk bezocht werd. Marjolein Schipper begeleidde de sessie: "Het is een gevoelig onderwerp waar veel gemeenten mee worstelen. Goede voorlichtingscampagnes zijn essentieel.

Er waren verschillen de sessie waaronder over Houtstook die druk bezocht werd: Marjolein Schipper begeleidde de sessie: “Het is een gevoelig onderwerp waar veel gemeenten mee worstelen. Goede voorlichting is essentieel. Er zijn goede voorbeelden van voorlichtingscampagnes, zoals die Milieu Centraal. Ook een aantal  SLA partners hebben goede  lokale campagnes opgezet en we willen vragen of gemeenten deze delen via de samenwerkingsruimte ter inspiratie voor andere SLA partners."