SpUk SLA 1 april open

Gepubliceerd 16 maart 2021

De Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk-SLA) om de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord financieel te ondersteunen ligt klaar voor gebruik. Op 2 maart is de regeling gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf 1 april kunnen gemeentes en provincies projectvoorstellen indienen.

De regeling staat dit jaar open van 1 april tot 1 november 2021. In die periode is een kleine 13 miljoen euro beschikbaar voor gemeentes en provincies die het SLA hebben ondertekend. RVO, nauw betrokken bij de opzet van de regeling, zal de uitvoering oppakken en kent de subsidies toe op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Voor het subsidiebudget geldt: op is op. Meer over de financieringsvorm vind je in 7 vragen over de SpUk SLA.

Veel aanvragen verwacht

“Het is voor ons een verrassing hoeveel aanvragen er zullen komen. We weten niet of het loket 1 mei al weer dicht kan omdat het geld vergeven is, of dat gemeentes en provincies tot diep in de herfst projectvoorstellen kunnen indienen. We horen wel dat veel ondertekenaars bezig zijn met projecten, dus ik verwacht veel aanvragen in de eerste maand”, zegt Daniël Mourad, coördinerend beleidsmedewerker Luchtkwaliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Euro’s gezondheidswinst

Wie het Schone Lucht Akkoord ondertekend heeft, kan een projectvoorstel indienen. Daniël Mourad: “Wil een project voor financiering in aanmerking komen, dan moet het zijn opgenomen in een decentraal uitvoeringsplan van het huidige jaar of volgend jaar. Ook moet het project binnen een van de categorieën vallen die genoemd zijn in de SpUk-regeling.”

Voor elke categorie geldt een bepaald maximum voor de hoogte van de rijksbijdrage. “Het idee is dat het budget van de SpUk vooral besteed wordt aan projecten die direct de doelen van het SLA dienen of echt bijdragen aan een permanente verlaging van emissies. Projecten dus die echt gezondheidswinst opleveren”, zegt Mourad. Om dat te bereiken geldt voor pilots uit de gezamenlijke uitvoeringsagenda en emissieverlagende projecten een hogere maximumbijdrage, namelijk 500.000 euro. Dat is meer dan de maximaal 100.000 euro voor ‘overige projecten’. Dat zijn projecten die zich bijvoorbeeld richten op communicatie en participatie.

Om in aanmerking te komen voor zo’n hogere bijdrage in de categorie ‘emissieverlagende projecten’ moeten gemeenten en provincies wel een indicatieve berekening maken van de gezondheidswinst. Dit kan met de rekentool die CE Delft hiervoor heeft ontwikkeld (zie kader). De gezondheidswinst wordt daarmee in euro’s uitgedrukt. Het bedrag dat een gemeente of provincie aanvraagt voor een project moet lager zijn dan de berekende gezondheidswinst. “Die grens bereik je sneller als de maatregelen getroffen worden in een dichtbevolkt gebied of gericht zijn op het aanpakken van de meest vervuilende bronnen”, zegt Mourad.

Speciale site voor SpUk

Informatie over de SpUk staat op de website van de RVO.

Er is een speciale rekentool gemaakt waarmee het mogelijk is een indicatie te geven van de verwachte gezondheidswinst van maatregelen die de emissies verlagen van stoffen die belangrijk zijn voor de luchtkwaliteit: fijnstof, stikstofoxiden, zwaveldioxide, vluchtige organische stoffen en ammoniak. Die gezondheidswinst wordt uitgedrukt in euro’s. Het rekeninstrument is geprogrammeerd in Excel. Input zijn de bespaarde emissies die met een maatregel bereikt worden. Met hulp van kentallen rekent de tool deze om naar de vermeden kosten van gezondheidsschade dankzij de maatregelen.
Het instrument houdt rekening met de bevolkingsdichtheid rondom de bron en met de hoogte waarop de uitstoot plaatsvindt. De gezondheidswinst zal dus hoger uitvallen bij een maatregelen die de fijnstofuitstoot verlagen van verkeer in een dichtbevolkt gebied dan bij een maatregel voor minder uitstoot van stikstofoxide uit een hoge schoorsteen op het platteland.De rekentool is speciaal voor de SpUk ontwikkeld door Sander de Bruyn en Joukje de Vries van CE Delft. Het instrument bouwt voort op eerder werk van dit bureau en van internationale collega’s op het terrein van kosten van milieuschade.

Webinar terugkijken

Op 11 maart volgden partijen die gebruik willen maken van de SpUk-regeling een webinar over de aanpak. Je kunt deze bijeenkomst terugkijken op de samenwerkingsruimte van het Schone Lucht Akkoord. Daar zijn ook de sheets te vinden van de presentaties die bij deze bijeenkomst horen.