Routewijzer houtstook en overlast

Gepubliceerd 1 november 2021

Stookoverlast is een lokaal probleem waar gemeenten zelf op kunnen handhaven. Maar de gemeente stuit vaak op problemen. De emoties van burgers kunnen hoog oplopen en de onderlinge verhoudingen tussen buren kunnen verslechteren. Een objectieve beoordeling van overlast bij houtstook helpt. De themagroep houtstook gaat het bestaande stappenplan voor zo’n objectief oordeel actualiseren. Zo wordt het nog praktischer voor handhaving en toezicht in gemeenten.

Objectieve beoordeling overlast is niet eenvoudig

Een objectieve beoordeling van overlast is niet eenvoudig. Om het makkelijker te maken objectief te beoordelen wat overlast is en wat niet, heeft Milieu Centraal in 2019 een stappenplan gemaakt dat opgenomen is in het voorlichtingsmateriaal: ‘Je ziet het niet, maar het is er wel’. Dit stappenplan is gebaseerd op het kennisdocument van de Stichting advisering bestuursrechtpraak (STAB) en een goede basis.

Stappenplan actualiseren

De themagroep houtstook van het Schone Lucht Akkoord gaat dit stappenplan actualiseren. De aanleiding hiervoor is:

  • De invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022.
  • De wens om praktijkervaringen van gemeenten en omgevingsdiensten erin te verwerken.
  • Er is meer inzicht in welke essentiële zaken ontbreken of verdere uitwerking nodig hebben.

In juli 2021 is een bijeenkomst geweest waar deze behoefte onder SLA-deelnemers is gepeild. Er is afgesproken om een werkgroep in te stellen om gezamenlijk tot de actualisatie van het stappenplan te komen. Het nieuwe stappenplan krijgt een nieuwe naam: Routewijzer Houtstook en Overlast. De routewijzer verwachten we in het eerste kwartaal van 2022.


IenW02082021TDF340