Praktische tips voor emissiereductie industrie door toezicht en handhaving

Gepubliceerd 31 oktober 2022

Welke mogelijkheden zijn er om met toezicht en handhaving emissiereductie te bereiken? Royal HaskoningDHV voerde in opdracht van Themagroep Industrie van het Schone Lucht Akkoord (SLA) een voorverkenning hiervoor uit. Hieruit kwamen praktische tips die snel uit te voeren zijn.

'Verplicht bedrijven bij emissiemetingen altijd van tevoren een meetplan in te dienen.' Dit is een van de tips uit  het rapport Voorverkenning Toezicht & Handhaving (T&H) Schone Lucht Akkoord (SLA) industrie.

Voorverkenning: interviews en bureaustudie

Royal HaskoningDHV interviewde 9 personen, vooral inspecteurs bij omgevingsdiensten. Daarnaast is een beknopte bureaustudie uitgevoerd.

De verkenning geeft een beeld van de dagelijkse praktijk van T&H en presenteert praktisch haalbare en effectieve actiepunten om via toezicht en handhaving emissies van luchtverontreinigende stoffen te voorkomen of verminderen.

Winst via delen kennis en ervaring

Uit het onderzoek blijkt dat het erg verschilt hoe inspecteurs toezicht- en handhavingstaken invullen. Er lijkt relatief veel winst te halen door ideeën en 'best practices' met elkaar te delen. Inspecteurs kunnen veel van elkaar en van hun collega’s van vergunningverlening leren en zo toezicht en handhaving verbeteren.

Eerste stap gezet naar beter toezicht emissiereductie

Met deze voorverkenning krijgt de decentrale maatregel I.3.D uit het SLA verder invulling: 'Partijen gaan na in hoeverre met betere toezicht emissiereductie kan worden bereikt en nemen zo nodig maatregelen om toezicht te verbeteren.'

In werkgroepen van de themagroep Industrie wordt nagedacht of en hoe uitvoering gegeven kan worden aan de tips uit deze voorverkenning.