Tijdbesteding voor deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord

De hoeveelheid tijd en geld die een gemeente moet investeren bij aansluiting bij het Schone Lucht Akkoord is moeilijk in te schatten. Dat hangt namelijk af van de huidige ambities van de gemeente, en hoeveel extra inzet er nodig is om de acties en maatregelen van het Schone Lucht Akkoord uit te voeren.

Inschatting van de benodigde tijd is lastig

Het beste beeld krijgt een gemeente waarschijnlijk door het akkoord door te lezen en te bekijken wat er nieuw is voor de gemeente. En welke sectoren een substantiële bron zijn in een gemeente. Kennisdeling tussen overheden en werkverdeling met andere gemeenten in de regio en de provincie kunnen zorgen voor minder beslag op de uitvoeringscapaciteit. Vraag ook aan een gemeente die vergelijkbaar is welke capaciteit en middelen zij vrij hebben gemaakt.

Overzicht van de benodigde activiteiten

Overzicht van de activiteiten:

  • Bestuurlijke besluitvorming over deelname
  • Uitvoeren van de vaste maatregelen en eventuele aanvullende maatregelen
  • 1 keer per jaar rapporteren over de voortgang van de maatregelen via een xls-bestand. Dit noemen we het decentraal uitvoeringsplan. Het gaat om vaste maatregelen en eventuele aanvullende maatregelen), de uitkomst van deze jaarlijkse voortgangsmeting is te vinden in het dashboard.
  • Naast het opstellen van een decentraal uitvoeringsplan vragen we alle SLA-deelnemers om eens in de 2 jaar (2023 is het eerste jaar) verkeers- en veehouderijgegevens aan te leveren voor de monitoring van de luchtkwaliteit en het berekenen van de gezondheidswinst.
  • Deelname aan 2-3 landelijke SLA bijeenkomsten per jaar (waarvan 1 of 2 digitaal)
  • Optioneel: deelname aan themagroepen, werkgroepen en pilots
  • Optioneel: aanvraag voor aanvullende financiering uit de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord

Voordelen

Voordelen voor de inzet van capaciteit en geld

  • Door kennisdeling kan worden bespaard op kosten en ambtelijke capaciteit
  • Regionale samenwerking kan tijd, capaciteit en kosten besparen
  • Deelnemers aan het SLA kunnen cofinanciering vragen uit de Specifieke Uitkering die ook in 2023 weer beschikbaar is.