Gezondheidseffecten bij lagere blootstelling

Het luchtkwaliteitsbeleid is veelal gericht op het saneren van hoog belaste situaties. Het is ook zinvol beleid te ontwikkelen voor locaties en/of gebieden met een lagere blootstelling.

Kennisvragen

Welke gezondheidseffecten zijn er nog te verwachten bij blootstelling aan lagere concentraties van luchtverontreinigende stoffen, zoals fijnstof en stikstofdioxide. Is er bij deze lagere concentraties nog gezondheidswinst te realiseren.

Deze kennisvraag is onderdeel van het deelonderwerp 'Blootstelling en gezondheidseffecten'.

Aangrijpingspunten voor het luchtbeleid

Het Schone Lucht Akkoord streeft naar een permanente verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland met als doel dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit kunnen leven. Het luchtkwaliteitsbeleid in Nederland is gericht op het saneren van hoog belaste situaties; locaties waar mensen aan hoge concentraties van luchtverontreinigende stoffen worden blootgesteld. De te verwachten gezondheidswinst op deze locaties zal het grootst zijn. Toch kan het ook zinvol zijn beleid te ontwikkelen voor locaties en/of gebieden met een lagere blootstelling. Op deze manier valt gezondheidswinst te realiseren voor een groot deel van de Nederlandse bevolking. Dit is ook de bevinding van de WHO Global Air Quality Guideline die schrijft dat er groeiend bewijs is voor de invloed van luchtverontreinigende stoffen op de gezondheid bij lagere blootstellingen.

Beoogde resultaten kennisvraag

Met het beantwoorden van deze kennisvraag moet het beleid in staat zijn om een afweging te maken bij welke niveaus van luchtverontreiniging het nog zinvol is om maatregelen te treffen om de concentraties van luchtverontreinigende stoffen dusdanig te verlagen dat er nog gezondheidswinst te behalen is.

De afweging is aan het beleid, maar de bouwstenen voor deze afweging moeten onder andere voortkomen uit de kennis die de beantwoording van deze kennisvraag zal opleveren. Deze kennisvraag kan inzichtelijk maken welke afwegingen er te maken zijn en welke criteria daar mogelijk voor gebruikt kunnen worden.

Meer informatie: