Kennis- Opschaling- en Praktijkervaringsprogramma

Het Kennis-, Opschalings- en Praktijkervaringsprogramma (KOP) SEB richt zich op emissiereductie van bouwmaterieel door middel van procesinnovaties.

De focus ligt op de ontwikkeling en toepassing van concepten die naast emissies mogelijk ook kosten reduceren door de inzet van schoon en emissieloos bouwmaterieel te optimaliseren. Onder andere door off-site-productie (prefab), digitalisering, ketenregie en bouwhubs.

Programmalijnen

Binnen drie programmalijnen werken verscheidene consortia aan kennisontwikkeling, het toetsen in de praktijk en kennisdisseminatie.

Programmalijn 1

Onder regie van TKI Bouw en Techniek werken consortia aan de optimalisatie, opschaling en implementatie van prefab en de invloed daarvan op bouwmaterieel. Consortia van bedrijven en kennisinstellingen kunnen hiervoor een subsidieaanvraag indienen bij TKI BT.

Programmalijn 2

Binnen programmalijn 2 werken partijen samen aan de ingebruikname en opschaling van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving, met DigiGo als penvoerder en als loket voor besteding van de middelen.

Programmalijn 3

Programmalijn 3 wordt uitgevoerd door TKI Dinalog en Connekt onder regie van Topsector Logistiek (TSL). Consortia vragen subsidies aan bij TKI Dinalog voor onderzoek. Connekt organiseert uitvragen en financiert living labs om kennis te toetsen en kennis en ervaring op te doen.

Wie kan aanvragen?

(Consortia van) bedrijven en kennisinstellingen.

Budget

Nog te bepalen

Hoogte bijdrage

Programmalijn 1

Maximaal 50% voor bedrijven en 100% voor kennisinstellingen van de subsidiabele investeringen.

Programmalijn 2

Maximaal 50% van de subsidiabele investeringen.

Programmalijn 3 (TKI Dinalog)

Maximaal  50% van de subsidiabele investeringen.

Indientermijnen

Nog te bepalen

Voorwaarden

Programmalijn 1

  • de subsidieaanvraag betreft max 70% van de subsidiabele investeringen. Een bedrijf dient de andere (minimaal) 50% zelf te investeren in de vorm van bijvoorbeeld uren of bedrijfsmiddelen (in kind) of in cash.
  • Jaarlijks worden de consortia geactualiseerd, bedrijven kunnen toetreden als zij van toegevoegde waarde zijn en na goedkeuring van BZK

Programmalijn 2

Net als programmalijn 1, mits de subsidie primair voor niet-economische onderzoeks- en samenwerkingsactiviteiten wordt benut.

Programmalijn 3

  • TKI Dinalog verleent subsidie aan penvoerders van samenwerkings-projecten van ten minste twee bedrijven en één kennisinstelling.
  • Voor industrieel onderzoek bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten en ten hoogste € 1.000.000. De bijbehorende cofinanciering is dan minstens € 1.000.000 en de subsidiabele projectkosten zijn ten minste € 2.000.000 gedurende maximaal 3 jaar.
  • Voor experimenteel onderzoek is de subsidie maximaal 25% van de subsidiabele kosten en ten hoogste € 1.000.000. De bijbehorende cofinanciering is dan minstens € 3.000.000 en de subsidiabele projectkosten zijn ten minste € 4.000.000 gedurende maximaal 3 jaar).

Voorbeeldproject

Volgt