Samenhang met ander rijksbeleid en stakeholderinitiatieven

Er zit overlap tussen het Schone Lucht Akkoord (SLA) en ander rijksbeleid zoals het klimaatakkoord, de strategie 'Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten' (KCI) en de stikstofaanpak. Daarnaast zijn er initiatieven gestart door stakeholders.

Samenhang met ander rijksbeleid

Ook vanuit het Klimaatakkoord, de strategie 'Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten' (KCI) en de stikstofaanpak ten behoeve van natuurdoelen wordt gewerkt aan het terugdringen van emissies van mobiele werktuigen. Er is veel overlap en synergie tussen deze trajecten. Maar er zijn ook verschillen.

Aansluiting bij doelen uit klimaatakkoord

Streefdoel uit het Schone Lucht Akkoord (SLA) is om de negatieve gezondheidseffecten van luchtemissies (NO2 en fijnstof) van mobiele werktuigen in 2030 met minimaal 75% te hebben verminderd ten opzichte van 2016. Voor bouwmaterieel wordt hierbij uitgegaan van de doelen uit het
Klimaatakkoord, waaronder het streven naar emissieloze bouwlogistiek en de inzet van emissieloze mobiele werktuigen in projecten van de rijksoverheid in 2030.

Samenhang klimaatakkoord en stikstofaanpak

De rijksoverheid werkt in samenhang met het Klimaatakkoord en de stikstofaanpak aan een aanpak voor schoon en emissieloos bouwen. Hierbij wordt gekeken naar de best passende instrumentenmix van enerzijds subsidies voor de aanschaf en ontwikkeling van schoon en emissieloos materieel en anderzijds (wettelijke) borging van emissiereductie en de aanscherping van aanbestedingscriteria.

Verschillen SLA met ander rijksbeleid

Het SLA richt zich op gezondheidseffecten van fijnstof en NO2. De stikstofaanpak voor mobiele werktuigen richt zich op het verminderen van de stikstofdepositie uit NOx. En het klimaatakkoord richt zich op het reduceren van CO2-emissies. Ook de partijen waarmee afspraken zijn gemaakt verschillen: in het SLA zijn dit medeoverheden en in het Klimaatakkoord zijn dit belangenorganisaties en het bedrijfsleven.

Dit heeft geleid tot een breed gedeelde wens, vanuit SLA-partijen, bedrijfsleven en politiek om te werken aan 1 routekaart. In deze kaart komen de verschillende beleidsdoelen en initiatieven in samen. In 2021 zal de Rijksoverheid hier verder invulling aan geven in samenwerking met alle partijen.

Samenwerking hierin is cruciaal. Doordat partijen dezelfde standaarden hanteren en door een langetermijnperspectief te bieden ontstaat een gelijk speelveld. Zo wordt zekerheid geboden aan marktpartijen om te investeren in schonere en emissieloze mobiele werktuigen.

Initiatieven van stakeholders

Er zijn verschillende initiatieven door stakeholders gestart, zoals:

  • De Groene Koers
  • Buyersgroup Mobiele Werktuigen PIANOo
  • Green Deal Het Nieuwe Draaien (afgerond)
  • Nulmeting duurzaamheid machinepark mobiele werktuigen
  • Greendeal Duurzaam GWW (afgerond)
  • Emissieloos Netwerk Infra
  • Convenant Reinigingsvoertuigen (voertuigen voor de reiniging van openbare ruimte vallen onder de scope van mobiele voertuigen)
  • Manifest MVI en MVI-criteria voor aanschaf en inhuur van mobiele werktuigen