Stappenplan schone lucht in regionaal mobiliteitsbeleid

Wilt u schone lucht opnemen in het regionaal mobiliteitsbeleid? Volg dan de volgende stappen.

Stap 1: Vermeld expliciet in de inleiding dat het RMP (Regionale mobiliteitsprogramma) invulling geeft aan verschillende opgaven (breder dan CO2-reductie)

Door de mobiliteitsopgave integraal aan te pakken, kan je ook winst boeken op het gebied van luchtkwaliteit. Een regionale aanpak wordt effectiever wanneer de diverse maatregelen aansluiten op gebiedsgerichte, sector overstijgende initiatieven. Zie tekstsuggestie MRDH op pagina 14-15.

Stap 2: Incorporeer de relevante doelen, afspraken en maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord

De uitvoeringsagenda toont de vaste maatregelen van het Schone Lucht Akkoord. De voortgang van de maatregelen van de uitvoeringsplannen vind je in de monitor van het Schone Lucht Akkoord.

Stap 3: Analyseer welke gezondheidswinst de aanpak in het RMP kan opleveren en waar aanvullende maatregelen voor de luchtkwaliteit gewenst zijn

Bekijk hiervoor het overzicht van de meest effectieve mobiliteitsmaatregelen voor schone lucht.

Lees ook de voorbeelden van effectieve maatregelen voor het thema mobiliteit, zoals milieuzonering, maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) van eigen voertuigen,  autoluw maken van de binnenstad en het verbeteren van de doorstroming.

Stap 4:  Geef gezondheidswinst een plek in de monitoring en gebruik hierbij ook de monitoringsgegevens

Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de RMP Monitor van CROW, die ook de impact van het mobiliteitsprogramma op de gezondheid meeneemt. Onderdeel 2.2 richt zich specifiek op luchtkwaliteit.

Stap 5: Zorg binnen de provincie voor een stevige interne aansluiting tussen de thema’s lucht en mobiliteit.

Provincies werken bij uitstek aan dé thema’s waar voor luchtkwaliteit het verschil gemaakt kan worden. Denk aan openbaar vervoer, ruimtelijke plannen, provinciale wegen. Zorg dat deze collega’s elkaar kunnen vinden.

Handige informatie en links bij het stappenplan

Dashboard Schone Lucht Akkoord. Op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau werken deelnemers van het Schone Lucht Akkoord aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. In het dashboard zie je per deelnemende gemeente of provincie waar men aan werkt. De maatregelen variëren van verkeersroutering tot schoon aanbesteden en van stimuleren van elektrisch vervoer tot milieuzones voor vracht-, bestel- en personenauto’s.

Beleidsondersteuning Lokale Gezondheidsberekeningen (BLG). Deze BLG-tool van het RIVM geeft inzicht in de effecten van lokale maatregelen in termen van concentraties en gezondheidswinst, die per gemeente of maatregel inzichtelijk te maken zijn.

Grootschalige Concentratiekaarten Nederland door RIVM. Met deze GCN-tool is per gemeente de bijdrage van verschillende typen bronnen aan emissies en concentraties luchtverontreiniging op te zoeken. De gegevens zijn gebaseerd op de Generieke Concentraties Nederland (GCN) voor 2019 en 2030 berekend in GCN-ronde 2020 en 2021.

RMP-monitor CROW. Onderdeel 2.2 van deze monitor brengt per regio de luchtkwaliteit in beeld, aan de hand van cijfers van het RIVM.

Rapportage emissiereductie maatregelen Schone Lucht Akkoord. Rapportage over emissieberekeningen van maatregelen die doorgerekend zijn voor de voortgangsmeting van het Schone Lucht Akkoord in 2021.

Handreiking RMP en Dummy. Om regio’s op gang te helpen met de RMP’s, hebben de VNG en IPO een handreiking en een dummy opgesteld. De handreiking schone lucht in RMP's is een aanvulling op dit bestaande materiaal, zodat ook gezondheid en luchtkwaliteit goed kunnen worden meegenomen in het RMP.

Deze webpagina is onderdeel van de Handreiking schone lucht in regionale mobiliteitsprogramma's.