Nieuwe indicator ultrafijnstof

Gepubliceerd 23 januari 2023

In het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) is een nieuwe indicator over ultrafijnstof (UFP) opgenomen. De kennis over UFP is nog beperkt. Maar zoals het CLO laat zien, worden er stappen gezet op weg naar een aanpak voor UFP in de toekomst.

Meer kennis over UFP nodig

De nieuwe indicator voor ultrafijnstof (UFP) in het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) is een belangrijke stap om de gezondheidseffecten van UFP te onderzoeken.

De Gezondheidsraad gaf in een advies in 2021 aan dat blootstelling aan UFP negatieve gezondheidseffecten kan hebben, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Verder onderzoek naar de effecten van UFP is nodig om effectieve maatregelen te kunnen nemen. Daarvoor is eerst meer kennis nodig over emissies, verspreiding en concentraties van UFP.

Indicatieve kaart UFP

In 2022 heeft het RIVM in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een indicatieve kaart van UFP samengesteld, die ook op deze CLO pagina te vinden is. De kaart is gebaseerd op resultaten van verschillende studies, meetcampagnes en modellering.

Deze kaart geeft richting aan verdere plannen voor metingen en modellering van UFP in Nederland. Kaart ultrafijnstof CLO RIVM

Lees meer:  Ultrafijnstof in de lucht | Compendium voor de Leefomgeving (clo.nl)