Monitoring SLA

In het Schone Lucht Akkoord (SLA) hebben deelnemers afgesproken maatregelen te nemen die de luchtkwaliteit verbeteren. Het is belangrijk om te weten of de deelnemende partijen op koers liggen met de uitvoering van maatregelen en pilots.

Open het Dashboard van het Schone Lucht Akkoord

Monitoring van de voortgang van maatregelen en de pilots en van luchtemissies en gezondheidseffecten is belangrijk om te evalueren of de deelnemende partijen op koers liggen om de doelen van het SLA te halen, of dat herijking van de aanpak nodig of wenselijk is.

De Monitoring Schone Lucht Akkoord omvat 2 hoofddelen:

  1. Voortgang van de uitvoering van maatregelen
  2. Gezondheidsindicator

Voortgang van de uitvoering van maatregelen

Jaarlijks rapporteren alle SLA-deelnemers over de voortgang van de uitvoering van maatregelen en pilots. Deze informatie is zien in het Dashboard SLA. Een uitgebreide toelichting over het dashboard is beschikbaar. Jaarlijks stelt Rijkswaterstaat Leefomgeving op basis van deze informatie de Monitoringsrapportage uitvoering Schone Lucht Akkoord op.

De uitvoeringsplannen van gemeenten en provincies zijn in een vastgesteld format verwerkt. Deze rapportage bevat naast de beschrijvingen van de (vaste en aanvullende) maatregelen ook informatie over de (lopende of afgeronde) pilots en de fase van uitvoering waarin de maatregel of pilot zich bevindt.

Gezondheidsindicator

Iedere 2 jaar leveren SLA-deelnemers gegevens aan voor de voortgangsmeting van het Schone Lucht Akkoord. Het RIVM berekent daarmee de luchtkwaliteit en vervolgens met de gezondheidsindicator de effecten op gezondheid. De uitkomst wordt beschreven in een rapportage.

De gegevens die de SLA-deelnemers aanleveren voor de voortgangsmeting, zijn dezelfde gegevens als voor de monitoring van de luchtkwaliteit onder de Omgevingswet. Dit betekent dat SLA-deelnemers die ook in een aandachtsgebied liggen, geen dubbel werk hoeven te doen. SLA-deelnemers die niet in een aandachtsgebied liggen, leveren eens in de 2 jaar (beginnend in 2023) ook gegevens aan.