Toelichting Dashboard SLA

In het Schone Lucht Akkoord (SLA) hebben deelnemers afgesproken maatregelen te nemen die de luchtkwaliteit verbeteren. Het is belangrijk om te weten of de deelnemende partijen op koers liggen met de uitvoering van maatregelen en pilots. Met die informatie kunnen we nagaan of het nodig of wenselijk is om aanpak aan te passen.

Het Dashboard SLA laat zien hoe het gaat met de uitvoering van de uitvoeringsagenda SLA 2021-2023 en de decentrale uitvoeringsplannen. Het Dashboard Schone Lucht Akkoord (SLA) geeft informatie over:

  • de maatregelen van SLA-deelnemers
  • de voortgang van die maatregelen

Voortgang

Er is ook informatie over de voortgang van de uitvoering van iedere SLA-deelnemer afzonderlijk. Het is daarnaast mogelijk om de voortgang te bekijken per thema: Mobiliteit, Mobiele werktuigen, Industrie, Houtstook en particuliere huishoudens, Binnenvaart en havens, Landbouw en Participatie en citizen science.

Doel

Het Dashboard SLA is gemaakt voor overheden, burgers en iedere andere geïnteresseerde. Het Dashboard SLA laat zien wat SLA-deelnemers doen om voor iedereen in Nederland de lucht schoner te maken en hoe ver de uitvoering is gevorderd. Met die informatie kunnen de deelnemers het Schone Lucht Akkoord of de uitvoeringsagenda en - plannen, als dat nodig is, tijdig én effectief aanpassen.

Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren en 50% gezondheidswinst in 2030 te behalen ten opzichte van 2016.

Structuur van het Dashboard SLA

Het Dashboard SLA start met een overzicht over de voortgang van alle vaste en aanvullende maatregelen. Dan volgt verdiepende informatie voor zeven thema's: mobiliteit, mobiele werktuigen, industrie, houtstook en particuliere huishoudens, binnenvaart en havens, landbouw en participatie en citizen science. Deze indeling komt overeen met de Uitvoeringsagenda SLA 2021-2023.

Ieder thema heeft een eigen pagina met detailinformatie. De detailinformatie is ingedeeld in 2 blokken: de vaste en aanvullende maatregelen. Zo is in één overzicht de voortgang van dat thema te zien.

De derde pagina van het Dashboard maakt het mogelijk om informatie over de voortgang van de uitvoering van maatregelen voor een specifieke SLA-deelnemer te zien.

De laatste pagina van het Dashboard toont de planning en tijdlijn van de uitvoering van SLA-maatregelen. Hierin is te zien in welk jaar wordt verwacht dat maatregelen worden ingevoerd of vanaf welk jaar de maatregelen effect hebben (afhankelijk van de maatregel wat van toepassing is).

Colofon

Het Dashboard SLA is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, samen SLA-partners. Het dashboard is in beheer bij Rijkswaterstaat. De informatie die te zien is komt uit verschillende bronnen:

  • de Uitvoeringsagenda SLA 2021-2023
  • de decentrale uitvoeringsplannen van provincies en gemeenten
  • het uitvoeringsplan van de Rijksoverheid

Relatie met andere publicaties

Naast het Dashboard SLA over de voortgang van de maatregelen is er de gezondheidsindicator. Het RIVM heeft deze indicator ontwikkeld om de effecten van pakketten van maatregelen om te rekenen naar gezondheidswinst. De gezondheidsindicator geeft de gezondheidswinst op verschillende schaalniveaus aan zoals landelijk en per gemeente.

De SLA-deelnemers gebruiken beide instrumenten om inzichtelijk te maken of de doelen van het Schone Lucht Akkoord behaald worden.