Het Schone Lucht Akkoord

Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Deelnemende partijen nemen maatregelen om de luchtverontreiniging van binnenlandse bronnen te beperken.

Gezondheidswinst met het Schone Lucht Akkoord

Met de aanpak van de binnenlandse bronnen streven we naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. Een andere afspraak uit het Schone Lucht Akkoord is dat partijen toewerken naar de WHO-advieswaarden in 2030. De advieswaarden uit 2005 zijn daarbij uitgangspunt. Lees meer over verschillende luchtkwaliteitswaarden.

Maatregelen per thema

De maatregelen werken we uit in themagroepen en sluiten waar mogelijk aan bij lopende initiatieven. In alle sectoren starten overheden in samenspraak met bedrijven en burgers initiatieven en acties voor schonere lucht. Daardoor zullen mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven.

Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord

De uitvoeringsagenda gaat over organisatie van het SLA en de gezamenlijke aanpak van de deelnemers van het SLA. In de uitvoeringsagenda staat welke maatregelen, pilots en activiteiten de deelnemers uitvoeren om de afspraken in praktijk te brengen. Het gaat om een verdere uitwerking van de afspraken uit het SLA.

Daarnaast stellen gemeenten en provincies hun eigen decentrale uitvoeringsplannen vast. Daarin nemen ze de relevante afspraken uit het SLA op en geven ze aan welke aanvullende maatregelen ze nemen. De decentrale uitvoeringsplannen bieden dus ruimte voor lokaal maatwerk en aanvullende ambities.

Organisatie van het Schone Lucht Akkoord

De organisatie van het Schone Lucht Akkoord is vastgelegd in de uitvoeringsagenda. Centraal in de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord (SLA) staan de themagroepen. Hierin werken deelnemende partijen per thema aan de uitvoering van afspraken, de uitvoering van pilots en de ontwikkeling van effectieve maatregelen en manieren van aanpak om de lucht gezonder te maken. De kennis en ervaringen worden actief gedeeld met andere deelnemers in het SLA via bijeenkomsten voor alle deelnemers, via de nieuwsbrief en via de samenwerkingsruimte op de website.

Organisatieschema SLA
Organisatieschema Schone Lucht Akkoord

Klik voor vergroting (png, 83 kB)

De overkoepelende werkgroep van het SLA coördineert de inzet over de thema's heen en bereidt besluitvorming in de Stuurgroep voor. Externe stakeholders, zoals bedrijven, gezondheids- en milieuorganisaties en kennisinstellingen, worden betrokken bij de uitwerking van maatregelen in de themagroepen en bij het opstellen en actualiseren van de kennisagenda. Ook worden ze betrokken via het Schone Lucht Jaarcongres, de website en de nieuwsbrieven.

Gezondheidseffecten vaststellen

Het RIVM heeft gezondheidsindicatoren ontwikkeld waarmee het rijk, provincies en gemeenten hun ambitie om met luchtkwaliteitsbeleid de gezondheid te verbeteren, kunnen berekenen. De gezondheidsindicatoren geven ook aan in welke sectoren of gebieden extra luchtkwaliteitsmaatregelen mogelijk zijn om de gewenste gezondheidswinst in hun regio te bereiken. De gezondheidsindicatoren zijn in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ontwikkeld.

Indicatief doorrekenen van lokale maatregelen

Het RIVM heeft een tool ontwikkeld om lokale maatregelen door te rekenen: Beleidsondersteuning lokale gezondheidsberekeningen (BLG-tool).  De BLG-tool geeft een eerste indicatie van het gezondheidseffect van maatregelen op lokaal niveau. De effectiviteit van deze maatregelen kan hiermee worden afgewogen.

Bekijk de tool Beleidsondersteuning lokale maatregelen

Actuele luchtkwaliteit op de Atlas Leefomgeving

Op de Atlas Leefomgeving is de actuele luchtkwaliteit te zien (via kaarten) en ook de luchtkwaliteit per adres (via Check je plek).