Thema Industrie biedt praktische hulp bij scherp vergunnen

Gepubliceerd 3 juni 2020

Margret Groot (Rijkswaterstaat) is medeverantwoordelijk voor het thema Industrie van het Schone Lucht Akkoord. Via de lijn van de vergunningen én de Rijksregels maakt ze samen met de sector stappen op weg naar een betere luchtkwaliteit. Praktisch en direct toepasbaar.

Margret draait al langere tijd mee in de wereld van de industriële emissies. Met haar expertise werkt ze nu samen met de ondertekenaars aan de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord.

Gespecialiseerd in industriële emissies

Na bij twee adviesbureaus vooral met klimaatbeleid bezig te zijn geweest, maakte Margret de overstap naar Kenniscentrum InfoMil, centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein gericht op beleidsmakers en -uitvoerders. En als zodanig de schakel tussen beleid en uitvoering.

Industrie in het Schone Lucht Akkoord

Ze was in de laatste fase betrokken bij de National Emission Ceilings (NEC) richtlijn die tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU definitief werd. Deze Europese richtlijn stelt emissieplafonds aan 5 luchtverontreinigende stoffen. Nederland voldoet overigens volgens de prognoses aan de NEC richtlijn. Het Schone Lucht Akkoord legt de focus primair op gezondheidswinst en zorgt door de gezamenlijke inzet van de verschillende overheidslagen, uitvoerders en de industriesector voor extra ambitie. Er valt in de industriesector nog genoeg winst qua emissiereductie te behalen.

Actieve ondersteuning

Voor de vergunningen zijn gemeenten en provincies aangemerkt als Bevoegd Gezag. Ondertekenaars van het Schone Lucht Akkoord committeren zich aan het zo scherp mogelijk vergunnen. Ze worden daarbij actief ondersteund vanuit het Rijk en RWS. Zodra voor een branche de ‘Best Beschikbare Technieken’ (BBT) conclusies worden gepubliceerd, brengt Margret en haar team de betrokken vergunningverleners  bij elkaar. Om doelen te stellen, ervaringen uit te wisselen, samen een plan op te stellen en de uitvoering te bewaken. RWS schrijft de oplegnotities, die houvast bieden voor de vergunningverleners. Op dit moment schrijft RWS aan een oplegnotitie voor de BBT-referentiedocumenten (BREF) grote stookinstallaties en er wordt binnenkort gestart met een oplegnotitie voor de BREF voedingsmiddelen.

Modernisering van de regels

Verder worden verschillende studies uitgevoerd naar de technische- en economische haalbaarheid van het aanscherpen van emissie-eisen en naar innovatieve oplossingen. Deze kunnen aanleiding geven tot wijzigingen in de regelgeving. Bij de studie zijn stakeholders zoals vergunningverleners en de industrie in een klankbordgroep betrokken.

Voor de komende maanden staan het faciliteren van vergunningverleners in het scherp vergunnen (via bijvoorbeeld een pilot, een juridische analyse en het schrijven van oplegnotities), het scherp vergunnen verankeren in  beleid van de deelnemende provincies en gemeenten en het proces rondom het wijzigen van algemene regels op de agenda.