Schone havens en binnenvaart, fase 1

In het Schone Lucht Akkoord thema Schone havens en binnenvaart is een zevental maatregelen gedefinieerd. De uitwerking en uitrol van de maatregelen wordt ondersteund door de SLA pilot schone havens die zich richt op de verschoning van de havens die gelegen zijn aan de binnenvaart corridors en vaarwegen.

Inhoud kennisdocument

Binnen deze pilot worden de SLA maatregelen verder vormgegeven en uitvoerbaar gemaakt. Dit hebben deelnemers gedaan in meerdere sub-pilot groepen over de 4 hoofdonderdelen:

  1. Walstroom
  2. Financiële ondersteuning en stimuleringsmogelijkheden
  3. Aanbestedingen en Launching customer
  4. Regelgeving en veiligheid

Walstroom

Het Schone Lucht Akkoord ziet walstroom als effectieve maatregel om de uitstoot van de binnenvaart te reduceren. Met de werkgroep is verkend hoe het beste de SLA maatregelen voor de uitrol van walstroom kan worden ondersteund.

Financiële ondersteuning en stimuleringsmogelijkheden

Startpunt van de werkzaamheden binnen de pilot was het overzicht in de een studie van het EICB naar de mogelijke maatregelen op het gebied van stikstofreductie voor de binnenvaart, uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland en in afstemming met andere watergebonden provincies. Vanuit dit kader is in beeld gebracht welke financiële instrumenten beschikbaar zijn en is er beoordeling gemaakt of er behoefte en ruimte is voor een nieuwe op te zetten instrument.

Aanbestedingen en Launching customer

In het Schone Lucht Akkoord is afgesproken dat deelnemende partijen binnen het thema binnenvaart luchtemissies als belangrijk criterium hanteren bij aanbestedingen van infrastructurele werken, veerdiensten en vergunningen voor watertaxi’s.

Regelgeving en veiligheid

In een van de werkgroepen van deze pilot, subpilot A/B, wordt ingegaan op de relevante regelgeving, veiligheidsaspecten en vergunningsprocedures voor het opzetten van laad- en vulinfrastructuur voor zero-emissie binnenvaart. Deze sub-pilot beoogt hiermee lokale overheden kaders te bieden voor besluitvorming voor het vergunnen van dergelijke infrastructuur.

Kennisdocument downloaden: