Nieuwsbrief - 21 thema: Doorrekening maatregelen Schone Lucht Akkoord

Nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord, 14 maart 2022

Eerste doorrekening van de maatregelen van het Schone Lucht Akkoord

Met 47 % gezondheidswinst in het jaar 2030 is het Schone Lucht Akkoord goed op weg richting de ambitie van 50 % gezondheidswinst.  Volgens de eerste doorrekeningen van het RIVM van de Schone Lucht Akkoord maatregelen én van het voorgenomen stikstof-en klimaatbeleid is de raming zelfs 52 %. Maar het voorgenomen beleid moet wel uitgevoerd worden. Daarom is blijvende aandacht en urgentie nog steeds nodig. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage die staatssecretaris Vivianne Heijnen aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Beeld luchtkwaliteit per gemeente beschikbaar

Kaarten2016_2030

Het RIVM heeft berekend wat de uitwerking is van de gezamenlijke maatregelen uit de eerste 59 plannen van gemeenten, provincies en Rijk om gezondheidswinst te boeken door schonere lucht. De resultaten zijn beschikbaar op de website van het RIVM.

Afgesproken is dat twee jaarlijks de maatregelen worden doorgerekend. De plannen van gemeenten die zich later hebben aangesloten worden de volgende ronde meegenomen.

Goed op weg naar 50 % gezondheidswinst in 2030

Het Schone Lucht Akkoord ligt goed op koers richting de beoogde 50 procent gezondheidswinst in 2030. Dat blijkt uit de eerste doorrekening van de gezondheidseffecten van alle maatregelen. Paul Ruyssenaars van het RIVM benadrukt: ‘Belangrijk is wel dat alle gemaakte plannen ook echt worden uitgevoerd.’

772 aanvullende maatregelen

Rijkswaterstaat Leefomgeving heeft de voortgang van alle maatregelen die gemeenten, provincies en Rijk in het kader van het SLA nemen in beeld gebracht. In het Dashboard SLA en de bijbehorende rapportage staat dat 20% van de vaste maatregelen in uitvoering is.  Er zijn 772 aanvullende maatregelen ingediend, die voor 45% in uitvoering zijn.  In het dashboard is het ook mogelijk om specifieker per thema of per SLA-deelnemer de voortgang van uitvoering van maatregelen te bekijken.

Nieuwe tool beleidsondersteuning lokale gezondheidsberekeningen (BLG) en nieuwe GCN kaart

Nieuw is de beleidsondersteuning lokale gezondheidsberekeningen (BLG-tool).  De BLG-tool geeft een goede eerste indicatie van het gezondheidseffect van individuele SLA-maatregelen op lokaal niveau. De effectiviteit van deze maatregelen kan hiermee worden afgewogen.

In de kaarten met grootschalige concentraties en deposities in Nederland (GCN) is te zien wat de berekende uitstoot is van verschillende bronnen in de gemeente. Ook staat in deze tool de concentratie van verschillende stoffen, en welke sectoren daaraan bijdragen. Deze is beschikbaar vanaf 15 maart 2022.