Ambitie rode draad bij stakeholdersbijeenkomst Schone Lucht Akkoord

Gepubliceerd 20 november 2023

Zo’n 15 brancheorganisaties, lokale overheidsinstanties en belangenorganisaties bespraken samen de voortgang van het Schone Lucht Akkoord tijdens de derde stakeholdersbijeenkomst. Deze was op 9 november 2023 bij ZZIIN in Den Haag. Rode draad in de presentaties en vragen bleek 'hoe ambitieus moet je zijn'.

Stakeholderbijeenkomst_1
Marieke Spijkerboer, directeur Circulaire Economie en Duurzame Leefomgeving bij het ministerie van IenW, trapt de bijeenkomst af

Marieke Spijkerboer, Directeur Circulaire Economie en Duurzame Leefomgeving bij het Ministerie van I&W, vertelde over de recente ontwikkelingen rondom het SLA. En vraagpunt was het realiteitsgehalte van de SLA-doelen; voor sommige industrieën lijken die lastig te verwezenlijken. Marieke benadrukte dat het SLA juist daarom ambitieus moet zijn. ‘Die stip op de horizon is nodig om samen te blijven werken aan betere luchtkwaliteit in Nederland.’ Onder meer door met hun achterban te communiceren, spelen de aanwezige organisaties een belangrijke rol bij het behalen van de beoogde 50 procent gezondheidswinst.

Stakeholderbijeenkomst_2
Daniel Mourad van het ministerie IenW vertelt over herziening van de EU-Richtlijn Luchtkwaliteit

Nog geen uitsluitsel over Europese richtlijn

De Europese richtlijn voor luchtkwaliteit wordt herzien. Daniel Mourad (ministerie van IenW) vertelde hoe de discussie daarover in Europa verloopt. Het Europees Parlement wil in 2035 de WHO-advieswaarden uit 2021 bereiken. De Europese Commissie wil soepelere grenswaarden. De Europese Raad neemt dat voorstel naar verwachting over, plus een aantal mogelijkheden voor uitstel.

Nieuwe indicatoren RIVM-model

Paul Ruyssenaars (RIVM) liet zien hoe ver het staat met het halen van het gezondheidsdoel van het SLA. Hij belichtte de effecten van verschillende emissies op gezondheid, de gevolgen van ultrafijnstof (PM2.5) en de ambitie om EU-normen te halen. Paul vertelde dat het RIVM vanaf 2024 niet alleen de winst voor levensduur meet, maar ook het effect op astma bij kinderen en hart- en vaatziekten als nieuwe indicatoren aan het rekenmodel toevoegt.

Stakeholderbijeenkomst_3
Sarike Verbiest van het Longfonds vertelt over de kosten van luchtvervuiling

Presentatie Longfonds en afsluiting

‘De luchtvervuiling in de 10 grootste Nederlandse steden kost de maatschappij ieder jaar 3,8 miljard euro’, hield Sarike Verbiest (Longfonds) de zaal voor. Luchtvervuiling tegengaan heeft dus economische voordelen. Sarike ziet in de nieuwe Omgevingswet een solide basis om luchtkwaliteitseisen op te nemen. Ze pleitte voor ambitieuzere doelen - op WHO-niveau - en voor extra aandacht voor de gezondheidseffecten van houtstook.

Vooruitblik

Programmamanager Jan Kohl sloot af met een vooruitblik op toekomstige SLA-doelen, ook gerelateerd aan de Europese Richtlijn Luchtkwaliteit in maart 2024 en de Europese doelstelling van zero pollution in 2050. Hij filosofeerde over een mogelijke herinrichting van het SLA – ‘is vrijwillige inzet voldoende?’ - voor effectievere resultaten.

Voor de volledige notulen kunt u terecht op de samenwerkruimte van het SLA: Terugblik bijeenkomsten | Schone Lucht Akkoord.