Gezondheidseffect houtrook bewezen en onderzoek aanvullende maatregelen

Gepubliceerd 1 april 2022

Houtrook leidt tot gezondheidsklachten. Inademen van houtrook kan vooral leiden tot kortademigheid in rust en extra medicijngebruik. Er is geen eenduidig bewijs gevonden voor aantasting van de longfunctie. Dat concluderen onderzoekers van RIVM, TNO, GGD Amsterdam en Universiteit Utrecht. Een tweede onderzoek verkent de maatregelen die emissie door houtstook kunnen beperken.

Effect van houtrook op gezondheid in kaart gebracht

Uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk is de blootstelling aan houtrook vast te stellen door roet te meten. Voor het eerst is daarmee het effect van houtrook op de gezondheid van mensen in kaart gebracht. Ook kan de rol van andere factoren, zoals luchtverontreiniging door verkeer, worden uitgesloten. De koppeling van houtrook en gezondheidsklachten is een stap vooruit in het meten van houtrook in overlastsituaties.

Aanvullende maatregelen houtstook

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Royal Haskoning DHV een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden en effecten van aanvullende maatregelen om de emissies door particuliere houtstook te beperken. Doel van het onderzoek was om de effecten van een breed palet maatregelen in kaart te brengen. Bij het onderzoek is de inbreng van een brede groep stakeholders meegenomen. De komende maanden gaat de rijksoverheid, met gemeenten en provincies uit het Schone Lucht Akkoord aan de slag om een voorstel op te stellen om de houtrookemissies verder te verminderen. Hierbij betrekken zij ook de (eerste) resultaten van de pilots houtstookarme/houtstookvrije wijken en de pilot stookverbod bij een stookalert.

Kamerbrief

De onderzoeksresultaten van beide onderzoeken zijn door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 30 maart 2022 naar de Tweede Kamer gezonden.