Vreugdevuren en paasvuren: vergunning in plaats van ontheffing

Gepubliceerd 20 juni 2024

Sinds 1 januari 2024 is de procedure voor vreugdevuren en paasvuren gewijzigd. Voor zo’n vuur met afgegeven of ingezamelde afvalstoffen (zoals snoeiafval, pallets, kerstbomen) geldt nu een vergunningplicht in plaats van een ontheffing.

Afgegeven of ingezamelde afvalstoffen

De procedurewijziging is het gevolg van een verandering in artikel 10.2 van de Wet milieubeheer. Daarin staat dat het is verboden om afvalstoffen te stoken. Voor een vreugdevuur of paasvuur geven particulieren hun kerstboom of snoeiafval af aan de organisatoren. Dan is artikel 10.2 Wm niet meer van toepassing. Voor het verbranden daarvan geldt nu artikel 3.40e van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), en daarom is een omgevingsvergunning nodig (korte, reguliere procedure).

Terughoudend

Een voorwaarde voor zo'n vergunning is een 'doelmatig beheer' van de afvalstoffen. Het verbranden van afval in de open lucht is geen doelmatige verwerking en zorgt voor een slechtere luchtkwaliteit. Voor paasvuren of vreugdevuren kan de gemeente kiezen om een uitzondering te maken. Het Landelijk afvalbeheerplan 3 (LAP3) adviseert wel om terughoudend te zijn bij het verlenen van zo'n omgevingsvergunning. Meer informatie vindt u in het beleidskader B.11.5 van het LAP3.

Eigen snoeiafval

Als iemand alleen zijn eigen snoeiafval wil verbranden in de open lucht, geldt nog wel de procedure van een ontheffing (op basis van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer). Dat is dus niet veranderd per 2024. Maar ook daarbij geldt de voorwaarde van een doelmatig beheer, en dus een terughoudendheid om zo’n ontheffing te verlenen. Zo biedt gemeente Meijerijstad tegenwoordig een gratis ophaalservice aan als alternatief voor snoeihoutverbranding.

APV regelt openbare orde en veiligheid

Naast bovenstaande milieuregels gelden voor vuren in de open lucht ook regels voor veiligheid en openbare orde. Artikel 5:34 van de (model)APV bevat een stookverbod, met enkele uitzonderingen voor kleinschalige vuren.  APV staat voor Algemene Plaatselijke Verordening. Voor het houden van een paasvuur of vreugdevuur zal, naast een omgevingsvergunning milieu, vaak ook een APV-ontheffing nodig zijn. Dit is niet veranderd sinds 2024. Gemeenten kunnen in beleidsregels vastleggen hoe ze omgaan met openbare orde en veiligheid rondom grote vuren.

Meer informatie

Lees meer over regels voor houtstook vanuit woningen.