Brabantse vergunningverlener beoordeelt wat 'zo scherp mogelijk' vergunnen is

Gepubliceerd 2 september 2022

Wat houdt ‘zo scherp mogelijk vergunnen’ in? Provincie Noord-Brabant maakte in juli 2022 hierover afspraken met de omgevingsdiensten. In het Schone Lucht Akkoord (SLA) staat een maatregel over scherp vergunnen. 'De vergunningverleners van de omgevingsdiensten gaven aan behoefte te hebben aan een praktische invulling van de beleidsuitgangspunten, zodat zij deze maatregel juist kunnen toepassen', vertelt Sjef van Loon, specialist luchtkwaliteit bij de provincie.

Schone Lucht Akkoord vereist andere werkwijze

De provincie ging met juristen en medewerkers van omgevingsdiensten in overleg, om samen beleidsafspraken te maken om bij bestaande en nieuwe installaties te bekijken wat de scherpere eisen in het vergunnen precies in moeten houden.

Over die afspraken is nu consensus bereikt met de omgevingsdiensten. Een kernpunt hierin is dat de beoordeling van wat ‘zo scherp mogelijk vergunnen’ inhoudt, bij de vergunningverlener ligt. Het voorstel waarmee de deelnemers konden instemmen, is afgestemd met en goedgekeurd door de gedeputeerde Milieu van Noord-Brabant.

Sjef van Loon: 'We komen uit een tijd dat bedrijven soms extra ruimte kregen. Het Schone Lucht Akkoord (SLA) vereist een andere werkwijze. Het gaat erom dat we voortaan strengere eisen in de vergunningen gaan opnemen. Welke eisen dat zijn, bepalen de omgevingsdiensten.'

Meer draagvlak

Over enkele jaren wordt de aanpak geëvalueerd om te kijken of de provincie de beleidsdoelen uit het SLA hiermee haalt. ‘Onze verwachting is dat deze werkafspraak met de diensten het meeste resultaat – namelijk schonere lucht – oplevert met de minste inspanning.  Een strikt juridische aanpak leidt tot stroevere relaties. De vergunningverlener heeft hiermee bij de onderbouwing van zijn beslissing de ruimte om binnen de geldende wettelijke kaders te oordelen of een aanvraag toelaatbaar is. Met of zonder aanvullende voorwaarden. Bij de omgevingsdiensten zit de expertise, maar tijd en capaciteit is beperkt’,  zegt Van Loon.

Nieuwe vergunningen

Brabant kent veel vergunningplichtige bedrijven. Denk aan de vele intensieve veehouderijen in Oost-Brabant en een groot industrieterrein bij Moerdijk in West-Brabant. Er zijn 3 omgevingsdiensten, maar het zwaartepunt in de vergunningverlening bij industriële bedrijven die uitstoten naar de lucht, ligt bij Omgevingsdienst West-Brabant.

Luchtfoto Port of Moerdijk -Foto Paul Martens
Port of Moerdijk, foto Paul Martens

‘Bestaande vergunningen worden niet opengebroken, tenzij zich bij bedrijven echt grote veranderingen voordoen. Bedrijven geven emissieruimte uit bestaande vergunningen ook niet zomaar op, ook niet als ze schoner gaan werken. Het beleid geldt vooral voor emissie-eisen bij nieuwe vergunningen en als vergunningen sowieso al in grote mate gewijzigd moeten worden’, geeft Van Loon aan.

Hij sluit positief gestemd af: 'Het effect van deze maatregelen is misschien beperkt als je het bijvoorbeeld vergelijkt met elektrificatie van bedrijven, maar dat wil niet zeggen dat je dit moet nalaten.'

Afspraken uit het Schone Lucht Akkoord

Provincies en gemeenten die het SLA hebben ondertekend, voeren als bevoegd gezag de volgende decentrale maatregelen uit:

  • In nieuwe of geactualiseerde vergunningen die vanaf 2021 worden afgegeven, staan emissie-eisen die zo dicht mogelijk aan de onderkant van de BREF-range liggen. Dit uitgangspunt wordt verankerd in lokaal beleid (zoals de nota VTH en/of in de opdrachtverlening aan omgevingsdiensten).
  • Provincies en gemeenten zetten zich in om scherp te vergunnen, hun vergunningenbestand tijdig te actualiseren en waar nodig toezicht te optimaliseren. Dit dient geborgd te worden in lokaal beleid en opdrachtverlening naar omgevingsdiensten, en wordt gecontroleerd door middel van actieve monitoring.
  • Gemeenten en provincies nemen maatregelen om, waar nodig en mogelijk, het toezicht en handhaving te versterken. Dit wordt geborgd in lokale plannen voor toezicht en handhaving. De themagroep Industrie doet voorstellen hoe daar uitvoering aan kan worden gegeven.
  • Provincies en gemeenten zeggen toe de resultaten van de pilot Industrie (zie ook voorverkenning pilot industrie RHDHV 2020), bij positief resultaat, standaard toe te passen in vergunningen voor de industrie.

Sjef van Loon werkt per 1 oktober 2022 niet meer bij de provincie Noord-Brabant. Hij gaat dan met vervroegd pensioen.


Foto voor bij artikel SLA thema industrie

Sjef van Loon, provincie Noord-Brabant