Hulpmiddelen voor vaststellen emissie-eisen in vergunningen

Gepubliceerd 20 december 2021

Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) zijn 2 nieuwe oplegnotities gepubliceerd. Deze notities helpen bij het vaststellen van emissiegrenswaarden in vergunningen voor luchtverontreinigende stoffen. De eerste gaat over de chemische sector en de tweede over de voedingsmiddelensector. Eerder zijn oplegnotities voor afvalverbrandingsinstallaties en stookinstallaties gepubliceerd.

De oplegnotities ondersteunen vergunningverleners voor IPPC-installaties. In de regelgeving is vastgelegd dat de industrie de beste beschikbare techniek (BBT) moet toepassen om emissies te verlagen. Met deze oplegnotities kunnen vergunningverleners beter bepalen welke emissiegrenswaarde voor luchtverontreinigende stoffen in de vergunning komt.

IPPC-installaties, BREFs, BBT-conclusies en oplegnotities

IPPC-installaties zijn de grotere industriële bedrijven die vallen onder de Richtlijn industriële emissies (Rie). Voor een IPPC-installatie is een vergunning nodig. Voor een IPPC-installatie gelden BBT-conclusies en BREF's. BREF's zijn Europese documenten met de Beste beschikbare technieken (BBT). BBT-conclusies zijn door de EU vastgestelde BBT-documenten met daarin de conclusies van de BREF's. In de notities staat informatie over het toepassen van de BBT-conclusies in de Nederlandse wetgeving. Deze notities worden oplegnotities genoemd.

BREF range en BBT-conclusies

Voor de industrie is in het Schone Lucht Akkoord afgesproken dat het Rijk gemeenten en provincies ondersteunt om zoveel mogelijk aan de strenge kant van de BREF-range te vergunnen. Een BREF is een Europees document waarin de beste beschikbare technieken (BBT) zijn beschreven, om emissies van milieubelastende stoffen naar lucht en water te beperken. Op basis van deze technische informatie zijn in de BREF ook ranges opgenomen waarbinnen de emissiegrenswaarde van een specifieke installatie zich zou moeten bevinden. Deze ranges worden in de praktijk de ‘BREF ranges’ genoemd. Het is niet de bedoeling dat de vergunningverlener automatisch de meest soepele kant van de BREF range vergunt. Het uitgangspunt is om de beste beschikbare techniek toe te passen en de daarbij horende emissiegrenswaarde vast te leggen in de vergunning. Deze eis moet binnen de BREF range liggen.

Wat bieden de vier notities?

De BREF ranges zijn opgesteld aan de hand van emissiegegevens van de best presterende installaties in Europa. Het gaat hier om informatie over veel installaties. De notities die nu gepubliceerd zijn, geven een samengevat inzicht in deze emissiegegevens. Daarnaast geven de notities een concrete advieswaarde voor een emissiegrenswaarde in een vergunning. De voorgestelde advieswaarde is gebaseerd op de verwachting dat bestaande Nederlandse installaties kunnen presteren op een niveau van 30 procent van de best presterende Europese referentie-installaties. En dat nieuwe installaties kunnen voldoen aan de onderste (meest strenge) emissiegrenswaarde van de BREF-range. Het gaat hier om een generieke advieswaarde; de vergunningverlener houdt in de praktijk rekening met specifieke kenmerken van de installatie.

Vergunningen moeten worden geactualiseerd binnen 4 jaar na publicatie van de BBT-conclusies die bij een BREF horen. Voor vergunningverleners zijn de notities belangrijke hulpmiddelen bij het actualiseren van vergunningen.

De oplegnotities staan op IPLO.nl bij de BBT-conclusies

De 4 oplegnotities staan bij de BBT-conclusies van de:


industriele emissies