Industrie en gemeenten

Gepubliceerd 9 juni 2022

De industrie is een grote fijnstofuitstoter. Toch staan er in de uitvoeringsplannen van provincies en gemeenten voor het SLA weinig maatregelen voor de industrie. Hoe komt dit? En wat doet het SLA om decentrale overheden te ondersteunen? Dit alles kwam aan bod tijdens de deelsessie ‘Industrie en gemeenten’ tijdens het Schone Lucht Jaarcongres op 30 mei 2022.

Hulp van SLA

Om met de laatste vraag te beginnen: het SLA ondersteunt gemeentes op 3 manieren:

  1. Ondersteuning vergunningverlening. De vergunningsverlening is hét moment om eisen te stellen aan de fijnstofuitstoot van bedrijven. Toch halen gemeenten hier vaak niet het maximale uit.  Daarom heeft SLA een modeltekst voor VTH-beleid (vergunning, toezicht en handhaving) geschreven en oplegnotities voor vergunningen, waarin relevante zaken worden uitgelegd.
  2. Ondersteuning toezicht en handhaving. Eenmaal gestelde regels en afspraken moeten worden gecontroleerd en nagekomen. Er zijn belangrijke structurele oplossingen nodig, zoals borging van de kennispositie bij omgevingsdiensten. Maar vanuit het SLA wordt ook een lijst met quick wins opgesteld, die gemeenten eigenlijk direct kunnen toepassen. Ook die komen op de website.
  3. Financiën. Met de specifieke uitkering voor SLA-maatregelen kunnen financiële hobbels worden genomen. Deze uitkering kan voor heel veel dingen worden ingezet: bijvoorbeeld een onderzoek naar welke bedrijven in de gemeente de grootste uitstoters zijn, de kennispositie in de gemeente versterken en zelfs een concreet vergunningtraject voor een grote uitstoter.

Ondersteuning meer bekendheid geven

Tijdens de deelsessie werd duidelijk dat deze ondersteuning aansluit bij de wensen van gemeenten en provincies. Wat hebben gemeenten nodig om hier dan ook daadwerkelijk gebruik van te maken? Allereerst werd genoemd dat zulke sessies heel belangrijk zijn, om meer bekendheid te geven aan de  ondersteuning die al beschikbaar is. Een van de deelnemers uitte een breder gedragen gevoel: ‘Ik weet gewoon niet zo goed waar ik moet beginnen. Kan het Rijk mij op weg helpen?’ Om ervoor te zorgen dat decentrale overheden de ondersteuning ook echt gebruiken, is die extra bekendheid dus echt nodig.

Meer handvatten gevraagd

Strenge vergunningverlening stuit soms op bezwaren van bestuurders die de industrie niet willen verliezen. ‘Kan er een handleiding worden geschreven hoe we dit goed richting bestuurders kunnen communiceren?’ Een deelnemer vroeg om een korte lijst op te stellen van sectoren waar de meeste fijnstofwinst te halen is. Dan weten ambtenaren bij welke vergunningaanvragen ze extra moeten opletten. Een ander vroeg om een overzicht van vergunningplichtige bedrijven. Daarnaast kwamen er vragen over het effect van de Omgevingswet en of er een link is met de energiebesparingsplicht.

De sessie maakte duidelijk dat er voor gemeenten en provincies kansen liggen in het verminderen van fijnstofuitstoot in de industrie, dat de ondersteuning deugt, maar dat ze de weg daarnaar nog beter moeten weten te vinden.

De sessie over industrie bij het Schone Lucht Jaarcongres
De sessie over industrie bij het Schone Lucht Jaarcongres