Provincie Zeeland werkt al met scherper vergunnen voor industrie

Gepubliceerd 24 januari 2024

Eén van de vaste maatregelen binnen het thema industrie in het Schone Lucht Akkoord, is het 'scherp vergunnen'. Bij de vergunningverlening aan industriële bedrijven wordt hun gevraagd de technieken toe te passen waarbij de emissies op zijn laagst zijn. Provincie Zeeland is een van de provincies die dit al in het beleid heeft opgenomen. Wim Hage vertelt over het hoe en wat.

In nieuw milieuprogramma

'In provincie Zeeland hebben we ‘Vermindering van emissies van de industrie door onderkant range Beste Beschikbare Technieken (BBT) te vergunnen' letterlijk vastgelegd in ons nieuwe Milieuprogramma 2023-2027, dat een jaar geleden is vastgesteld, door Provinciale Staten nog. Onder de nieuwe Omgevingswet is Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag hiervoor', vertelt Wim Hage, adviseur milieu van provincie Zeeland.

VTH ook actualiseren

'Het uitvoeringsprogramma VTH (Vergunning, Toezicht en Handhaving) actualiseren we in 2024. Ook daarin werken we dit uit. Dat gebeurt op basis van de modeltekst die vanuit de themagroep Industrie van het SLA is opgesteld. Dan is ook de opdracht voor de omgevingsdiensten DCMR en RUD duidelijk vastgelegd, al is het uitgangspunt nu al in het werkplan opgenomen.'

Juridische check

Voorafgaand aan de vaststelling informeerde Zeeland bij het Informatiepunt Leefomgeving naar het verschil in rechtszekerheid tussen het vastleggen in het uitvoeringsprogramma VTH of in een beleidsregel. 'Wij zijn met de eerste optie aan de slag gegaan omdat er geen verschil zou zijn. Een andere provincie laat hier nog een juridische check op uitvoeren, heb ik onlangs vernomen.'

Vooraf inventarisatie

Vooraf voerde de provincie ook een inventarisatie uit van de vergunningsplichtige bedrijven en bestaande vergunningen. 'Dat is een aanrader', zegt Wim. 'We hebben daardoor een goed overzicht waar we staan, waar we strenger vergunnen kunnen toepassen en welke bedrijven het eerst aan de beurt zijn om hun vergunning te actualiseren.'

Zeeland heeft een beperkt aantal grote industriële bedrijven. Afgelopen jaar was in de provincie één vergunning  toe aan vernieuwing waarbij het strenger vergunnen van toepassing was. Dat bedrijf wilde afwijken van de ondergrens van de BBT. DCMR heeft een onderzoeksplicht opgelegd: het bedrijf moet aantonen waarom afwijken nodig is.

Draagvlak industrie

Om draagvlak voor deze nieuwe, strengere aanpak te creëren, organiseerde de provincie stakeholderbijeenkomsten en voorlichting aan de industrie. 'De industrie verzocht ons om expliciet toe te voegen dat bij de beoordeling van aanvragen rekening gehouden wordt met afwenteleffecten. Dus dat technieken voor vermindering van emissies geen ongewenst milieueffect op een ander terrein hebben.

Wel hield Zeeland voet bij stuk voor de omgekeerde bewijslast die het bedrijfsleven wilde schrappen. 'In ons milieubeleid is een mogelijkheid opgenomen om af te wijken van de strengere vergunningsverplichting. Maar het is aan de onderneming om aan te tonen dat het niet mogelijk is de BBT met de laagste emissie toe te passen. Het is belangrijk dat bij de aanvraag van de vergunning hier de juiste afstemming en beoordeling op plaatsvindt.'

De zienswijze van de industrie en de reactie van de provincie Zeeland heeft Wim Hage gedeeld op de samenwerkruimte van het Schone Lucht Akkoord (inlog nodig).

Weinig weerstand

Wim: 'Natuurlijk heeft het bedrijfsleven deels andere belangen dan wij, uit oogpunt van haalbaarheid en betaalbaarheid. Maar weerstand kan ik dat niet noemen. We hebben het waarom van wat wij nastreven goed kunnen uitleggen. En de industrie is er ook wel van doordrongen dat dit soort milieu-eisen toch al op ze afkomt.'

Afstemming met omgevingsdiensten

Een leerpunt in het proces is de afstemming met de omgevingsdiensten. 'De beschikbare capaciteit daar kan een knelpunt zijn. De druk op de vergunningverlening is hoog en de toepassing vraagt specifieke kennis . De gezamenlijke provincies hebben met hulp van de SpUk-SLA regeling trainingen voor medewerkers van de omgevingsdiensten mogelijk gemaakt. Dat helpt daarbij.'

Meer informatie

Een heldere uitleg over de bandbreedte die Europa toestaat voor de best beschikbare technieken (BBT) en over de manier waarop provincies scherp vergunnen juridisch kunnen aanpakken, ook binnen de Omgevingswet, staat in het nieuwsbericht van november 2023 en op de pagina Rapport resultaatgerichte waarden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).