Wijziging Besluit activiteiten leefomgeving: actualisatie regels industriële emissies lucht

Gepubliceerd 2 september 2022

Op 24 augustus 2022 is een wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving gepubliceerd (Staatsblad 2022 320). Met dit Besluit worden de regels van industriële emissies naar de lucht geactualiseerd. Deze wijziging treedt tegelijk met de Omgevingswet inwerking.

Aanleiding wijziging

De regels voor industriële emissies naar de lucht zijn verouderd. De emissiegrenswaarden uit paragraaf 5.4.4 dateren uit 2002. Toen zijn voor het laatst de emissiegrenswaarden uit de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) geactualiseerd. Daarnaast zijn door ontwikkelingen en prijsdalingen in nageschakelde technieken voor biomassa gestookte installaties lagere emissies haalbaar. Een actualisatie van de emissiegrenswaarden is daarom nodig.

Deze wijziging sluit aan bij het streven van het Schone Lucht Akkoord om in alle sectoren een dalende trend van emissies naar de lucht te realiseren. Dus ook in de sectoren industrie en energie. In de jaren negentig zijn de industriële emissies sterk gedaald, maar sinds 2010 lijken deze te stabiliseren. Zonder aanvullend beleid nemen de emissies en gezondheidseffecten toe in de periode tot 2030. Om ook in de industrie- en energiesector een verdere afname van negatieve gezondheidseffecten te realiseren zijn aanvullende maatregelen nodig.

Inhoud wijzigingen

De voorgestelde wijzigingen gaan over:

  • Actualiseren emissiegrenswaarden luchtmodule Besluit activiteiten leefomgeving
  • Aanscherping emissiegrenswaarden biomassacentrales (0,5-50MWth)

De aanpassing van de rentevoet zit niet in het Besluit activiteiten leefomgeving maar in de Omgevingsregeling.