Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord geactualiseerd

Gepubliceerd 19 mei 2022

De actualisatie van de uitvoeringsagenda voor het Schone Lucht Akkoord van het Rijk is klaar. Deze is in mei 2022 gepubliceerd. In de vernieuwde uitvoeringsagenda is te zien hoe het met de uitvoering van de thema’s staat.

‘Binnen alle thema’s zijn maatregelen gestart. Die voortgang is terug te zien in de actualisatie van de uitvoeringsagenda. Daarmee is het een mooie aanvulling op de dashboards, waarin per thema en per SLA-deelnemer de voortgang zichtbaar is’, zegt Karin Blaauw, projectleider van het Schone Lucht Akkoord bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ‘Waar ik blij mee ben, is dat niet maar een enkel thema goed loopt, maar dat de uitvoering over de hele breedte aan de gang is.’

Themagroep mobiliteit

Voor het thema mobiliteit bestond lokaal al veel beleid en er waren al veel samenwerkingsverbanden, zoals de regionale mobiliteitsstrategieën en green deals. Daarom was bij de start van het SLA geen themagroep mobiliteit opgericht.

Maar er bleek toch behoefte om binnen het Schone Lucht Akkoord ook rondom mobiliteit samen te werken. Inmiddels is de themagroep Mobiliteit gestart en begonnen met de uitvoering van de gezamenlijke doelstellingen en maatregelen uit het SLA. Blaauw: ‘Deze themagroep kijkt hoe de maatregelen voor schone lucht een plek kunnen vinden in het totale mobiliteitsbeleid van gemeentes, provincies en het Rijk. Dat varieert van inkoopbeleid voor het eigen wagenpark en vervoersdiensten tot het meenemen van luchtkwaliteit bij mobiliteitsplannen.’

Gamechanger

‘Veel gemeentes en provincies geven aan dat het akkoord een gamechanger geweest. De uitvoeringsagenda met een helder overzicht wie welke maatregelen wanneer uitvoert en de noodzaak een eigen uitvoeringsplan te maken zorgen ervoor dat schone lucht op de agenda staat en dat de deelnemers een samenhangend pakket aan maatregelen nemen’, zegt Blaauw.

Positief is dat gezonde lucht steeds meer als onderdeel van andere opgaven wordt opgepakt. Bijvoorbeeld in de aanpak van klimaat, stikstof, schone bouw, duurzame scheepvaart en in (lokale) mobiliteitsplannen. Omgekeerd leveren de maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord ook klimaat- en stikstofwinst op.

2023 alles af

De agenda loopt nog tot eind 2023. Doel is om dan alle maatregelen in uitvoering te hebben. Blaauw: ‘We zijn over het algemeen mooi op streek. Maar er liggen nog mooie uitdagingen. In 2023 berekent het RIVM of we met de aanpak de doelen gaan halen en bespreken partijen binnen het Schone Lucht Akkoord hoe we na 2023 verder gaan met de uitvoering. Daarbij betrekken we ook de uitkomsten van de pilots. Zo gaan we dit jaar aan de slag met 5 pilots voor hoogblootgestelde gebieden en bespreken we aanvullende maatregelen om de luchtvervuiling door houtrook te verminderen. Tegelijk hoeven deelnemers niet bang te zijn dat er opeens allemaal nieuwe verplichtingen aan het akkoord worden toegevoegd. Het akkoord is immers van alle deelnemers, dat kunnen we alleen samen aanpassen als we dat willen.

Afspraken uitvoeren

Daarvan is nu geen sprake. Blaauw: ‘Komend jaar ligt de focus  vooral op goed uitvoeren van wat we al hebben afgesproken. Daarbij zijn we vanuit het ministerie alert op wat gemeentes en provincies nodig hebben voor de verdere uitvoering. Dat peilen we onder meer via de themagroepen. En tijdens bijeenkomsten, zoals het jaarcongres. We werken eraan om de uitvoering zo makkelijk mogelijk te maken met informatie, kennisdeling, materiaal. En geld natuurlijk, zoals de specifieke uitkering.’

Komend jaar is het ook belangrijk om te bewaken dat het ingezette beleid in de praktijk werkt en resultaat op blijft leveren voor gezondere lucht. Ook krijgt de gezamenlijke inzet op ambitieus internationaal luchtbeleid meer aandacht.


Karin Blaauw

Karin Blaauw: ‘De uitvoering is over de hele breedte aan de gang.’