Momenten om mee te doen aan kennisagenda

Gepubliceerd 31 oktober 2022

Om goed schoneluchtbeleid te kunnen voeren - met een meetbare verbetering van de gezondheid als effect - hebben de deelnemers aan het SLA afgesproken een kennisagenda op te stellen. Die is er sinds mei van dit jaar. André Peeters Weem van Rijkswaterstaat vertelt over de verdere planning en op welk moment de hulp van gemeentes en provincies welkom (en nodig) is.

Bruikbare kennis nodig voor schoneluchtbeleid

Wie beleid maakt en uitvoert wil bruikbare data en kennis die je goed kunt toepassen. Maar de informatie in wetenschappelijke artikelen, rapporten van onderzoeken en meetcampagnes, boeken en presentaties sluit niet altijd aan op de kennis die je nodig hebt. Soms is niet duidelijk waar kennis te vinden is. Soms ontbreekt kennis op een bepaald gebied, bijvoorbeeld over de schadelijkheid van een bepaalde stof. En soms is de kennis in een wetenschappelijk artikel niet bruikbaar in de praktijk. Vandaar de behoefte aan een kennisagenda specifiek voor schoneluchtbeleid. De afspraak daarvoor is bij de start van het Schone Lucht Akkoord gemaakt. Meer dan 200 medewerkers van SLA-deelnemers en kennisinstellingen bepaalden mee wat er in de agenda kwam (zie kader Achtergronden kennisagenda).

Kennis verzamelen

André Peeters Weem: ‘Een agenda is niet alleen een lijst met onderwerpen, het is ook een actielijst. Om de antwoorden op de kennisvragen te vinden gaan we een aantal stappen zetten. De eerste stap  is om met de werkgroep van  het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, RIVM en Rijkswaterstaat samen met onderzoekers en deelnemers aan het SLA te verkennen welke kennis en informatie al beschikbaar zijn. We onderzoeken bronnen van kennis, niet alleen in Nederland, maar ook in de buurlanden en bijvoorbeeld de Verenigde Staten. We kijken naar wetenschappelijke kennis, maar ook naar kennis die in de praktijk beschikbaar is bij overheden en bedrijven. Daarvoor hebben we de inbreng nodig van de deelnemers aan het SLA.’

Ontbrekende kennis benoemen

‘Met die inventarisatie van die kennis kunnen we hopelijk al een deel van de kennisvragen beantwoorden. Daarna moeten we in beeld krijgen welke vragen nog openstaan. Daarvoor hebben we opnieuw de inbreng nodig van de deelnemers aan het SLA. Om een kennisagenda te maken die past bij de behoefte van gemeenten en provincies is het nodig dat zij meedenken en aangeven wanneer zaken ontbreken. De inbreng van  bedrijven en adviesbureaus wordt ook belangrijk.’

Eventueel extra middelen

‘Daarna gaan we met alle partijen in het SLA de kennisvragen op volgorde van belang zetten en inschatten welke we snel kunnen beantwoorden. Dan weten we welk werk op korte en op lange termijn moet worden gedaan. Op basis daarvan kunnen we samen met de deelnemers aan het SLA bekijken wie welke vragen kan oppakken en waarvoor we eventueel extra middelen moeten gaan zoeken.’

Eerste fase 2023

‘De eerste fase van beschikbare kennis inventariseren en prioriteiten stellen hopen we in de loop van 2023 af te ronden. Tegelijk willen we zo snel mogelijk starten met antwoorden vinden op de kennisvragen. We hopen daarom op korte termijn met de deelnemers aan het SLA te kunnen bespreken wat ze kunnen bijdragen aan het oplossen van de kennisvragen in de kennisagenda. We willen op 3 november daarmee een start maken.

Tegelijk gaan we met alle partij bespreken hoe we kennis en informatie op een goede manier beschikbaar maken voor de uitvoering. Hoe vertaal je wetenschappelijke kennis naar praktisch toepasbare aanbevelingen en suggesties? Ook voor deze vertaalslag is de inbreng van de deelnemers aan het SLA van groot belang.

Met zijn allen moet het lukken om de komende jaren meer kennisvragen te beantwoorden en meer kennis beschikbaar te maken voor praktische toepassing.

Doe mee!

De kennisagenda gaat een theoretisch kader bieden voor lokaal beleid voor betere luchtkwaliteit en praktische informatie om dat beleid uit te voeren. Om dat doel te bereiken is de inbreng van de uitvoerders van dat beleid hard nodig.

U kunt meedoen aan het bouwen en invullen van de kennisagenda door mee te denken over de vragen, door inhoudelijke kennis en informatie te delen en door te helpen om de theoretische kennis te vertalen naar toepasbare richtlijnen, suggesties en tips.

Wilt u meedoen, dan kunt u dat laten weten via de workshops die we regelmatig organiseren, via de samenwerkingsruimte op de website van het SLA en via het contactformulier op de website. En tijdens de bijeenkomst op 3 november.

Achtergronden kennisagenda

De kennisagenda bij het Schone Lucht Akkoord is op 30 mei 2022 gepresenteerd aan de deelnemers van het SLA-jaarcongres en gelijktijdig gepubliceerd op de website van het Schone Lucht Akkoord. Dit is de eerste stap van de uitwerking van artikel 5, eerste lid in het SLA. Hierin spreken de deelnemende partijen af om samen een kennis- en innovatieagenda op te stellen. Het doel van deze agenda is drieledig:

  • beter inzicht krijgen in de gezondheidseffecten van de luchtkwaliteit
  • innovatieve maatregelen ontwikkelen
  • effectief beleid realiseren

Hoe de agenda tot stand kwam leest u hier.


André Peeters Weem

André Peeters Weem van Rijkswaterstaat