Korte termijn: best presterend vergunnen

Bij best presterend vergunnen gaat het om de toepassing van de best presterende beste beschikbare technieken (BBT) om tot de scherpst mogelijke emissiegrenswaarde te komen. Het bevoegd gezag kan best presterend vergunnen op korte termijn uitvoeren.

Best presterend vergunnen

Bij best presterend vergunnen gaat het om de toepassing van de best presterende BBT. Hiermee wordt gekomen tot de scherpst mogelijke emissiegrenswaarde die geassocieerd kan worden met die best presterende BBT.

Best presterend vergunnen kan voor vergunningvoorschriften op korte termijn uitgevoerd worden op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en op grond van de Omgevingswet (Ow). Wel kan het helpen als het bevoegd gezag de wijze van beoordeling van de aanvraag en de BBT-toets ook vastlegt in (VTH)beleid(sregels).

De beste beschikbare technieken toepassen

Zowel de Wabo (artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder c, onder 10) als de Ow (artikel 8.9, lid 1, aanhef en onder d het Besluit kwaliteit leefomgeving) bepalen dat bij het verlenen voor van een vergunning voor een inrichting respectievelijk een milieubelastende activiteit ten minste de voor dat geval in aanmerking komende beste beschikbare technieken moeten worden toegepast. Daarbij is BBT het referentiepunt voor de technische mogelijkheden.

De definitie van BBT staat in artikel 1.1, lid 1 Wabo en bijlage A van de Omgevingswet. Bij BBT gaat het om de meest doeltreffende technieken en maatregelen die de emissies van een inrichting zo veel mogelijk voorkomen of als dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. Dit geeft het bevoegd gezag beoordelingsvrijheid bij het uitvoeren van de BBT-toets .

Advies: leg wijze van beoordeling vast in VTH-beleid

De regelgeving biedt dus beoordelingsruimte in het beoordelen van de aanvraag en de BBT-toets, maar deze ruimte is door bevoegde gezagen vaak niet gebruikt. Daarom is het advies aan bevoegd gezag om deze wijze van beoordeling van de aanvraag en de BBT-toets vast te leggen in (VTH)beleid(regels). Zo is het duidelijk voor vergunningverleners welke lijn de provincie of gemeente wil aanhouden bij het toepassen van deze beoordelingsruimte.

Vergunningverleners kunnen naar dit beleid verwijzen bij de motivering van de beslissing om een emissiegrenswaarde te stellen die zo laag mogelijk in de BAT-AEL-range zit. Voor bedrijven biedt het rechtszekerheid. Zij weten vooraf hoe hun aanvraag beoordeeld zal worden en wat van hen verwacht wordt voor de vergunningaanvraag.

Werkwijze ook toepasbaar bij afwijken van algemene regels Bal

De werkwijze kan ook toegepast worden op besluiten tot het vaststellen van maatwerkvoorschriften/vergunningvoorschriften op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

In het Bal staan algemene eisen voor lucht. Ook staan er specifieke eisen voor lucht voor specifieke eisen in hoofdstuk 4 van het Bal. Bij grote stookinstallaties en afvalverbrandingsinstallaties gaat het om een implementatie van de richtlijn industriële emissies en de BBT-conclusies.

De emissie-eisen die in hoofdstuk 4 en 5 van het Bal staan ontslaat het bevoegd gezag niet om zelf een BBT-afweging te maken. Het bevoegd gezag moet BBT afwegen bij een vergunningaanvraag (zowel IPPC als niet-IPPC). Hierdoor kan het nodig zijn om af te wijken van de eisen die in het Bal staan. Deze afweging kan ook leiden tot een strengere emissie-eis.
beste beschikbare technieken (BBT)

De definitie van beste beschikbare technieken (BBT) staat onder de begrippen van bijlage A van de Omgevingswet. 'Beste' omvat de meest doeltreffende technieken voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu. Dit om emissies van een bedrijf te voorkomen. Als dit niet mogelijk is, moet het bedrijf de emissie zoveel mogelijk beperken. 'Beschikbare' omvat technieken die technisch en economisch haalbaar zijn voor die bedrijfstak, en die bedrijven kunnen toepassen. De techniek moet redelijkerwijs in Nederland of in een ander land verkrijgbaar zijn. Het begrip 'technieken' is ruim. Hieronder valt 1) de toegepaste technieken 2) ontwerp, bouw en ontmanteling van de installatie 3) onderhoud en bedrijfsvoering van de installatie. Lees meer op Vergunning milieubelastende activiteit.