Ontwikkeling kennisagenda

De kennisagenda is gericht op het inventariseren van bestaande kennisvragen en stimuleren van onderzoek om die kennisvragen te beantwoorden. Het ontwikkelen en uitvoeren van een kennisagenda is een dynamisch proces. Nieuwe kennisvragen kunnen  worden opgenomen in een vernieuwde versie van de kennisagenda.

Eerste inventarisatie van kennisvragen

De kennisagenda SLA is gebaseerd op de uitkomsten van 2 bijeenkomsten in 2021 met deskundige en betrokkenen van zowel binnen en buiten het SLA. Een werkgroep van RIVM, Rijkswaterstaat en het ministerie van IenW heeft deze uitkomsten verwerkt in een concept. Dat is voorgelegd aan de deelnemers van het SLA en aan andere betrokken partijen. De 25 reacties zijn verwerkt in de beschrijving van de kennisvragen. Ook is er een nieuwe kennisvraag toegevoegd, gericht op onderzoek naar de maatschappelijke doorwerking van het SLA. Dit eerste onderdeel van de kennisagenda is gepresenteerd op het SLA jaarcongres in 2022.

Aanvullende acties kennisagenda

Verschillende suggesties in reactie op de concept kennisvragen gingen over het delen en de toepassing van kennis in het kader van het SLA, zoals opzetten van een kennisbank of ontwikkelen van een kennisnetwerk in Nederland op het gebied van lokaal luchtkwaliteitsbeleid. Die activiteiten zullen in het kader van de kennisagenda opgepakt worden, maar vielen buiten de scope van deze inventarisatie.

Gebruik van kennisvragen

Het ministerie van IenW zal de kennisvragen betrekken bij de programmering van onderzoek door kennisinstellingen en andere partijen. Ook de andere deelnemers aan het Schone Lucht Akkoord kunnen de kennisvragen gebruiken voor het prioriteren van kennisprogramma’s en voor het verlenen van opdrachten voor onderzoek aan kennisinstituten en andere organisaties.