Kennisagenda

Een gedegen kennisbasis is van groot belang voor een effectieve en efficiënte uitvoering van lucht- en gezondheidsbeleid. De kennis over luchtkwaliteit en over hoe we daar effectief beleid op kunnen voeren is continu in ontwikkeling.  Om de kennisbasis te versterken, is in het SLA afgesproken dat een gezamenlijke kennis- en innovatieagenda wordt uitgewerkt.

Kennisvragen over luchtkwaliteit en gezondheid

Wat weten we over luchtkwaliteit en gezondheid, wat weten we niet en wat kunnen we doen om die hiaten te dichten? Daar staat de kennisagenda van het Schone Lucht Akkoord voor.

De kennisagenda is de uitwerking van artikel 5.1 in het Schone Lucht Akkoord. In de kennisagenda beschrijven we welke kennis beschikbaar zou moeten komen voor de ontwikkeling en de uitvoering van beleid. De kennisvragen kunnen gebruikt worden voor het stellen van prioriteiten bij de uitvoering van het onderzoek.

De kennisagenda  is gericht op het inventariseren van bestaande kennisvragen en stimuleren van onderzoek om die kennisvragen te beantwoorden. Het opstellen en uitvoeren van een kennisagenda is een dynamisch proces. Nieuwe kennisvragen kunnen daarom worden opgenomen in een vernieuwde versie van de kennisagenda.

Twaalf kennisvragen

De kennisagenda SLA bestaat uit 12 kennisvragen . Voor een aantal vragen geldt dat er een samenhang zal zijn in de uitwerking en de beantwoording ervan. Ook geldt dat er al veel kennis op het gebied van luchtkwaliteit en gezondheid beschikbaar is. Het dossier kent al een lange historie. Eén van de doelen van deze kennisvragen is ook om bronnen, maatregelen en effecten in kaart te brengen die tot nu toe mogelijk onderbelicht zijn gebleven. De ontwikkeling van de kennisagenda SLA vormt de start van een traject om de kennis over deze vragen met elkaar uit te wisselen, te weten wat er speelt en waar nog een kennis behoefte is.

Vier deelonderwerpen

De kennisvragen zijn opgedeeld in vier deelonderwerpen:

  • Luchtkwaliteit in de ruimtelijke context
  • Blootstelling en gezondheidseffecten
  • Luchtkwaliteit en beleid
  • Luchtkwaliteit en maatschappij

Luchtkwaliteit in de ruimtelijke context

Bevat vooral kennisvragen over de emissies, de verspreiding van luchtverontreinigende stoffen en het effect op de gezondheid in het algemeen. Hier wordt niet de ruimtelijke planologie bedoeld, maar het gaat over de emissies en de verspreiding van luchtverontreinigende stoffen.

Blootstelling en (specifieke) gezondheidseffecten

Dit deelonderwerp wordt een verdiepingsslag gemaakt naar de gezondheidseffecten van luchtverontreinigende stoffen in specifieke omstandigheden.

Luchtkwaliteit en beleid

Kijkt waar bijvoorbeeld de effectiviteit van voorgenomen maatregelen zal worden belicht.

Luchtkwaliteit en maatschappij

Kijkt waar de doorwerking van de maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord naar de maatschappij nader zal worden onderzocht.