Schone havens en binnenvaart: kennisdocumenten

In het Schone Lucht Akkoord thema Schone havens en binnenvaart is een zevental maatregelen gedefinieerd. De uitwerking en uitrol van de maatregelen wordt ondersteund door de SLA pilot schone havens die zich richt op de verschoning van de havens die gelegen zijn aan de binnenvaart corridors en vaarwegen.

Inhoud kennisdocumenten

Binnen deze pilot worden de SLA maatregelen verder vormgegeven en uitvoerbaar gemaakt. Dit hebben deelnemers gedaan in meerdere sub-pilot groepen over 5 hoofdonderdelen:

  1. Walstroom
  2. Financiële ondersteuning en stimuleringsmogelijkheden
  3. Aanbestedingen en Launching customer
  4. Regelgeving en veiligheid
  5. Emissiereductie technologieën

Walstroom

Het Schone Lucht Akkoord ziet walstroom als effectieve maatregel om de uitstoot van de binnenvaart te reduceren. Met de werkgroep is verkend hoe het beste de SLA maatregelen voor de uitrol van walstroom kan worden ondersteund.

Dit document geeft handvaten voor het uitvoeren van de maatregelen:

Financiële ondersteuning en stimuleringsmogelijkheden

Startpunt van de werkzaamheden binnen de pilot was het overzicht in de een studie van het EICB naar de mogelijke maatregelen op het gebied van stikstofreductie voor de binnenvaart, uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland en in afstemming met andere watergebonden provincies. Vanuit dit kader is in beeld gebracht welke financiële instrumenten beschikbaar zijn en is er beoordeling gemaakt of er behoefte en ruimte is voor een nieuwe op te zetten instrument.

Dit document kan helpen bij de maatregel 'Verplichten gebruik walstroom'.

Aanbestedingen en Launching customer

In het Schone Lucht Akkoord is afgesproken dat deelnemende partijen binnen het thema binnenvaart luchtemissies als belangrijk criterium hanteren bij aanbestedingen van infrastructurele werken, veerdiensten en vergunningen voor watertaxi’s.

Dit document geeft handvaten voor het uitvoeren van de maatregelen:

Regelgeving en veiligheid

In een van de werkgroepen van deze pilot, subpilot A/B, wordt ingegaan op de relevante regelgeving, veiligheidsaspecten en vergunningsprocedures voor het opzetten van laad- en vulinfrastructuur voor zero-emissie binnenvaart. Deze sub-pilot beoogt hiermee lokale overheden kaders te bieden voor besluitvorming voor het vergunnen van dergelijke infrastructuur.

Dit document geeft invulling aan de maatregel 'Duurzame binnenhaven'.

Emissiereductie technologieën

Overzicht en toepasbaarheid van technieken en energiedragers die passen in de transitie naar bijna zero-emissie binnenvaart.

Dit document geeft invulling aan de maatregel 'Duurzame binnenhaven'.