Wijkgerichte aanpak - voorbereiding

De 1e stap bij een wijkgerichte aanpak van overlast door houtstook is de voorbereiding. Daarbij moet u denken aan kennisvergaring over de houtstook en het bepalen van uw strategie.

Kennisvergaring over bouwtechnische eisen

Het kennisniveau tussen gemeenten verschilt. U kunt er daarom voor kiezen om allereerst de kennis over het thema houtstook binnen de eigen organisatie te vergroten. Een bouwkundig specialist kan u bijpraten over de bouwtechnische aspecten bij houtstook. Een communicatiespecialist kan meedenken over de voorlichting en een beleidsmedewerker milieu kan informeren over milieuaspecten.

Communicatie en gedragsverandering

Wetenschappelijke inzichten uit de gedragspsychologie en communicatiewetenschap kunnen van pas komen bij het voeren van gesprekken met wijkbewoners. In trainingen kunt u zelf aan de slag gaan met beïnvloedingsstrategieën. Die leiden tot (beter) naleefgedrag door de doelgroep.  Zo is er de training ‘Gedragsverandering voor toezicht en handhaving’ van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Deze training geeft inzicht in gedrag en op welke manier verschillende partijen (zoals bewoners en overheid) met elkaar kunnen samenwerken. Ook leert u een strategie ontwikkelen voor een wijkgerichte aanpak. Deze trainingen zijn nuttig vooral voor beleidsmedewerkers bij een toezicht- of handhavingsorganisatie, senior handhavers en senior toezichthouders.

Getest reukorgaan toezichthouders

U kunt er ook voor kiezen als gemeente om het reukorgaan van toezichthouders te laten testen of dit door een omgevingsdienst laten doen. Zie als voorbeeld het Protocol getest reukorgaan toezichthouder van DCMR. U kunt naar eigen inzicht een acceptatiecriterium formuleren op basis van een minimale en maximale geurdrempel. Toezichthouders die aan het criterium voldoen, zijn organoleptisch geschikt om vast te kunnen stellen of in de leefomgeving sprake is van onaanvaardbare overlast. De toezichthouders stellen dit vast op basis van waargenomen geur.  Meer informatie leest u in het onderdeel: Gecertificeerde neus.
Acceptatiecriterium

Gedefinieerde waarde voor een aanvaardbare onder- en/of bovengrens rondom een waarneming/meting.

Organoleptisch

Waarneming van geur met (menselijke) neus