Houtstook van particuliere huishoudens

Luchtvervuiling uit woningen levert 14% van de gezondheidsschade uit binnenlandse bronnen. Hieronder valt ook houtrook. Zonder aanvullend beleid zal de relatieve bijdrage toenemen. Met de maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA) wordt een afname van de gezondheidseffecten nagestreefd. De maatregelen in het SLA richten zich op het stoken van hout binnenshuis. Het doel is een dalende trend van emissies naar lucht ten opzichte van 2016. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de handhaving van overlastsituaties en het creëren van een gezondere leefomgeving voor gevoelige groepen.

Samenwerkruimte

Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord

Overzicht maatregelen voor houtstook in de uitvoeringsagenda.

Routewijzer houtstook en overlast

Biedt handvatten aan overheden voor de aanpak van uitstoot of overlast van houtstook op particulieren.

Voorlichtingsmateriaal

Helpt houtstokers bewuster te worden van de schadelijke effecten voor henzelf en hun omgeving.

Regels voor houtstook vanuit woningen

Gemeenten kunnen regels opstellen voor houtstook vanuit woningen. Daarnaast gelden er landelijke regels.

Pilot houtstookarme/ houtstookvrije wijk

De gemeente Helmond heeft een verkenning uitgevoerd naar mogelijkheden.

Haalbaarheid STAB-stappenplan

SpUk-subsidies houtstook