In gesprek met de stoker

De toezichthouder kan met de stoker het gesprek aangaan over de overlast in de omgeving en stooktips geven.

In gesprek met de stoker

U kunt als gemeente het gesprek met de stoker aangaan en stooktips geven, of de melder van de overlast verleiden om zelf in gesprek te gaan met de veroorzaker van de overlast. Ook kan buurtbemiddeling worden ingezet om partijen met elkaar in gesprek te laten gaan en samen een oplossing te vinden. Het gesprek gaat over:

  • de overlast die in de omgeving wordt ervaren door houtstook
  • wat de stoker eraan kan doen om te voorkomen dat hij/zij deze overlast veroorzaakt.

Zoek een geschikt moment uit voor de communicatie, bijvoorbeeld in de middag, wanneer de kachel nog niet aanstaat. In de training van de CCV komt nuttige gedragsbeïnvloeding aan de orde.

Hulpmiddelen bij voeren gesprek veroorzaker overlast

Licht de stoker(s) voor over de wijze waarop zij door ander stookgedrag de negatieve effecten van houtstook kunnen beperken. Gebruik bijvoorbeeld het voorlichtingsmateriaal houtstook dat jaarlijks wordt gepubliceerd of de informatie op de website van Milieu Centraal. Bespreek ook de gezondheidsaspecten voor de stoker(s) zelf.

Probeer tot een goede oplossing te komen door afspraken te maken, bijvoorbeeld om de afvoer van het rookgasafvoerkanaal aan te passen, het stoken te beperken en goed stookgedrag te vertonen.

Schoon en droog hout als brandstof

De toezichthouder kan de bewoner met een kachel vragen of hij/zij in de houtopslag mag kijken. Vervolgens kan hij een vochtmeter demonstreren en uitreiken zodat de stoker zelf ook vochtmetingen kan uitvoeren. De toezichthouder kan informatie verstrekken over geschikt hout. Dit stimuleert bewustwording.

Bouwregels voor rookgasafvoer

Eén of meerdere toezichthouders gaan op pad om te checken of kachels in het gebied waar de klacht vandaan komt, voldoen aan de technische eisen, zoals opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Meer informatie vindt u op de pagina Bouwtechnische eisen en voorlichting. Bij afwijkingen kan de gemeente optreden.