Vergunningplicht met beoordelingsregels

Als gemeente kunt een vergunningplicht met beoordelingsregels instellen voor het stoken van hout door huishoudens. De beoordelingsregels bij een lokale vergunningplicht kunnen inhoudelijk uiteenlopen.

Op deze pagina

Voor- en nadelen vergunningplicht

Als gemeente kunt u een vergunningplicht instellen voor het stoken van hout door huishoudens of een specifieke deelactiviteit. Dit is dan een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit. Daarbij moet de gemeente dan beoordelingsregels opstellen.

Een voordeel van een vergunningplicht is dat voorafgaand aan de activiteit een toets plaatsvindt (als het systeem goed werkt). Ook verzamelt u als gemeente gegevens die gebruikt kunnen worden voor monitoring. Een nadeel is dat het veel ambtelijke capaciteit vraagt, zeker als veel aanvragen tegelijk binnenkomen. Een meldingsprocedure vergt minder ambtelijke capaciteit.

Denkrichtingen beoordelingsregels

De beoordelingsregels bij een lokale vergunningplicht kunnen inhoudelijk uiteenlopen. De denkrichtingen voor algemene regels kunt u  ook opnemen als beoordelingsregel bij een vergunningplicht. Deze denkrichtingen zijn beschreven op de volgende pagina's:

Voorbeeld beoordelingsregels

Dit voorbeeld van een set beoordelingsregels komt uit de Juridische verkenning Houtstookarme wijk onder de Omgevingswet, opgesteld in opdracht van de gemeente Helmond (2022). De emissiewaarden in de verkenning komen overeen met de emissie-eisen voor nieuwe kachels uit de Ecodesign-verordening.

Artikel 1 Aanwijzing milieubelastende activiteiten

Als milieubelastende activiteit met beperkt effect wordt aangewezen het gebruik van een verwarming met vaste brandstoffen voor zover de activiteit alleen wordt verricht bij een huishouden of bij het uitoefenen van beroep of bedrijf aan huis.

Artikel 2     Vergunningplicht

Het is verboden de aangewezen activiteit zonder vergunning te verrichten.

Artikel 3    Beoordelingsregels (houtkachels, verkocht vanaf 1 januari 2022 moeten aan deze regels te voldoen)

De vergunning wordt uitsluitend verleend als:

 1. is aangetoond dat de maximale emissies uit tabel 1 niet worden overschreden;
 2. de activiteit niet zal worden verricht als hoofdverwarming;
 3. het belang van een gezonde leefomgeving niet onevenredig wordt geschaad; en
 4. het belang van een veilige leefomgeving niet onevenredig wordt geschaad.
Tabel 1: maximale emissies per type kachel
Type kachel PM [mg/m3]
Open haard < 50
Kachel < 40
Pelletkachel < 20

Artikel 4    Vergunningvoorschriften

Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden met het oog op:

 1. het waarborgen van de veiligheid;
 2. het voorkomen van nadelige gevolgen voor een gezonde fysieke leefomgeving; of
 3. het voorkomen of beperken van hinder voor de omgeving.

Voorbeeld:

Bij het verrichten van de activiteit wordt voldaan aan de volgende regels:

 1. als brandstof wordt alleen schoon, onbehandeld hout gebruikt;
 2. het vochtpercentage bedraagt maximaal tussen de 15 en 20%;
 3. het rookkanaal wordt ten minste éénmaal per jaar geveegd;
 4. na het vegen van het rookkanaal worden gedurende een jaar gegevens en stukken bewaard die aantonen dat het rookkanaal geschikt is voor het afvoeren van rookgas;
 5. er wordt niet gestookt bij een windsnelheid die lager is van 3 m per seconde ter plaatse van het weerstation van het KNMI te Eindhoven; en
 6. er wordt niet gestookt bij een zicht van minder dan 1000 m ter plaatse van het weerstation van het KNMI te Eindhoven.

Combinatie vergunningplicht bestaande kachels en verbod gebruik nieuwe kachels

Als gemeente kunt u ervoor kiezen om een vergunningplicht voor bestaande kachels te combineren met een verbod op het gebruik van nieuwe kachels.

Deze variant is beschreven in het rapport Beleidsverkenning aanvullende maatregelen om de emissies van particuliere houtstook te beperken (2022). Zie maatregel 9, Geen nieuwe toestellen in hoogstedelijke gebieden.
Emissie

De hoeveelheid verontreinigende stoffen die uit de bron komt (uitstoot). De emissie is uitgedrukt in de vorm van een concentratie (in mg/m3) of een vracht (in kg/uur).