Praktijkvoorbeelden effectieve maatregelen mobiliteit

Een aantal voorbeelden van effectieve maatregelen voor het thema mobiliteit

Milieuzones

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, kunnen gemeenten een milieuzone invoeren. Een milieuzone is een gebied in een stad waar bepaalde vervoersmiddelen niet mogen rijden. Een milieuzone kan gelden voor dieselvrachtauto’s en –autobussen en dieselpersonen- en bestelauto’s. Bekijk alle milieuzones in Nederland voor een actuele kaart. Daar is ook te vinden voor welke soort voertuigen de milieuzones gelden.

Zero-emissiezone (ZE-zone) stedelijke distributie

Steeds meer gemeenten, waaronder zeventien gemeenten uit het Schone Lucht Akkoord, werken aan de invoering van een ZE-zone voor bestel-/vrachtverkeer. Het reductie-effect op de verbrandingsemissies NOx, PM10 en NH3 is 100%. Voorbeelden:

Op de website opwegnaarzes.nl vind u meer informatie over zero-emissie stadslogistiek.

Zero-emissiezone personen- en bestelauto’s

Aanvullend op de zero-emissiezones voor vrachtverkeer zijn er steeds meer gemeenten voornemens zero-emissiezones voor diesel personen- en bestelauto’s in te voeren. In sommige gemeenten is het principebesluit tot invoering genomen. Na het verkeersbesluit volgt de voorbereidingsperiode van de invoering van de maatregel. Voorbeeld:

Milieuzonering voor andere voertuigen

Verschillende gemeenten hebben milieuzones voor andere voertuigtypen (Bijvoorbeeld taxi's, brom- en snorfietsen). Afhankelijk van de toegangscriteria voor de milieuzone (door het geharmoniseerde systeem is het mogelijk te kiezen voor uitsluiting van verschillende euroklassen) is voor 2030 bepaald welk effect de milieuzone heeft ten opzichte van het gemiddelde wagenpark in 2030. Het reductie-effect is voor:

  • personenauto’s 7% NOx en 20% PM10
  • tweewielers 50% NOx en 18% PM10

Zie voor meer informatie het rapport emissiereductiemaatregelen Schone Lucht Akkoord.

Voorbeelden:

MVI eigen inkoop en wagenpark overheden

Circa dertig gemeenten hebben binnen het Schone Lucht Akkoord algemene aanvullende maatregelen geformuleerd om het wagenpark schoner te krijgen en gereden kilometers te beperken. Op basis van de PIANOo MVI-criteria (zie ook PIANOo MVI-criteria tool) worden bij de aanbesteding van voertuigen en (transport)diensten in de gunningscriteria bonuspunten voor emissiearme voertuigen toegekend, met een maximale score voor zero-emissie voertuigen. Voorbeeld: gemeente Den Haag, gemeente Nijmegen, gemeente Leidschendam-Voorburg, gemeente Waalwijk, provincie Overijssel.

Doorstroming

Nieuwe technologieën als Talking Traffic maken het verkeerssysteem intelligenter en efficiënter zonder uitbreiding van asfalt. Hiertoe wordt onder meer een eerste tranche iVRI’s geïnstalleerd, waarbij volgens een landelijke standaard communicatie mogelijk is tussen voertuig en verkeersregelinstallatie. Dit heeft in potentie een positieve invloed op doorstroming, fietscomfort, luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. Voorbeelden: gemeente Maastricht (in voorbereiding), gemeente Breda.

In ‘Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland 2020-2023’ staan uitvoeringsafspraken over regionaal verkeersmanagement in de provincie Noord-Brabant. Doel is het wegennet beter benutten (reguliere situaties en incidenten). Overheden werken samen aan het gehele wegennet van rijk, provincies en gemeenten. Daarnaast zijn er maatregelen voor smart logistics om verstoringen door ongevallen vrachtverkeer te verminderen en vrachtverkeer te optimaliseren (beladingsgraad, spitsmijden e.d.).

Autoluw maken binnenstad of dorpskern

Door in binnensteden of dorpskernen meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers, wordt de leefomgeving groener, veiliger en gezonder. Mogelijke acties: toegangswegen aanpassen, rijrichting veranderen, toegangscamera’s in het autoluwe gebied, aantal parkeerplekken verminderen, app waarmee bewoners en ondernemers hun bezoek kunnen aanmelden.
Afhankelijk van het voertuigtype waarop de maatregel betrekking heeft, geldt een algemene reductie van 5% op NOx en PM10 voor verkeer binnen en buiten de bebouwde kom. Voorbeelden:

Deze webpagina is onderdeel van de Handreiking schone lucht in regionale mobiliteitsprogramma's.