Effect van mobiliteitsmaatregelen op de luchtkwaliteit

In 2019 is uitgerekend welke aanvullende mobiliteitsmaatregelen het meeste effect hebben op het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Voor de effectiviteitsscore is de schaal -1 tot en met 5, waarbij 5 de grootste effectiviteit betekent. Voor de score kosten overheid is de schaal 1 tot en met 4, waarbij 4 de hoogste kosten voor de overheid betekent.

Effect mobiliteitsmaatregelen op de luchtkwaliteit
Nr. Sub-sector Maatregel Beslisniveau Score effectiviteit Score kosten overheid
M6 Milieuzonering Zero emissie zone vrachtverkeer Lokaal, nationaal 5 3
M7 Milieuzonering Zero emissie zone bestelauto's Lokaal 5 3
M27 Weginrichting Overkappen/ondertunnelen drukke wegen Lokaal, regionaal, nationaal 4 4
M1 Milieuzonering Milieuzone personenverkeer (geel of groen) Lokaal, nationaal 3 4
M2 Milieuzonering Milieuzone bestel (geel of groen) Lokaal, nationaal 3 4
M3 Milieuzonering Milieuzone vracht Lokaal, nationaal 3 4
M4 Milieuzonering Milieuzone autobussen en touringcars Lokaal, nationaal 3 4
M10 Verkeersreductie Instellen cordonheffing ter vermindering verkeer Lokaal, regionaal 3 4
M8 Verkeersreductie Uitbreiding voertuigluwe stadsgebieden Lokaal 3 2
M21 Schoner verkeer Versnellen van aandeel zero-emissie in openbaarvervoerconcessie tov bestuursakkoord zero emissie busvervoer Regionaal 3 1
M25 Doorstroming Verlagen maximum rijsnelheden provinciale wegen Lokaal, regionaal, nationaal 3 1
M14 Verkeersreductie Stimuleren deelmobiliteit Lokaal, nationaal 2 2
M9 Doorstroming Voorkomen congestie door Dynamisch verkeers-management (DVM) en routering Lokaal 2 1
M31 Kennis Kennisdeling luchtkwaliteit en mobiliteit Regionaal, nationaal, Europees 2 1
M24 Schoner verkeer Verplichten/stimuleren van efficientere en duurzame bouwlogistiek (binnen en buiten gemeentelijke aanbestedingen) waaronder Transferia, afvalinzameling Lokaal 2 -
M30 Kennis Integratie luchtkwaliteit met andere beleidsafdelingen Lokaal, nationaal 2 -
M5 Milieuzonering Milieuzone brom- en snorfietsen Lokaal, nationaal 1 3
M26 Weginrichting Luchtschermen langs drukke wegen Lokaal, regionaal, nationaal 1 3
M28 Weginrichting Fijn stof reductiesysteem drukke wegen Lokaal, regionaal, nationaal 1 3
M15 Schoner verkeer Stimuleren van zero emissie taxi's dmv gebiedsverboden / privileges Lokaal 1 2
M16 Schoner verkeer Stimuleren van zero emissie taxi's dmv financiële steun (subsidie) Lokaal 1 2
M17 Schoner verkeer Stimuleren van zero emissie voertuigen dmv financiële steun Lokaal 1 2
M29 Doorstroming Stimuleren Smart mobility om congestie te verminderen Lokaal, nationaal 1 2
M11 Verkeersreductie Stimuleren beperken Woon-werkverkeer door middel van concrete werkgeversafspraken of stimuleringsmaatregelen Lokaal, regionaal, nationaal 1 1
M12 Doorstroming Differentiatie parkeertarieven voor minder congestie Lokaal 1 1
M13 Schoner verkeer Koppeling parkeervergunningen of differentatie parkeertarieven aan milieuklasse voor stimulering schoner veroer dmv tarriefdifferentiatie of beperking aanvragen parkeervergunningen Lokaal 1 1
M18 Schoner verkeer Verregaande maatregelen dan de MVI-criteria voor eigen wagenpark zoals volledig zero emissie Lokaal 1 1
M20 Schoner verkeer Stimuleren fiets, OV en thuiswerken eigen organisatie Lokaal 1 1

Bron: Rapport Royal HaskoningDHV ‘Lijst maatregelen schone lucht’, 31 januari 2019. Bijlage A1.

Deze webpagina is onderdeel van de Handreiking schone lucht in regionale mobiliteitsprogramma's.