Binnenvaart en havens

BinnenvaartDe binnenvaart draagt gemiddeld 6% bij aan de negatieve gezondheidseffecten van luchtvervuiling uit binnenlandse bronnen. Rondom vaarwegen kan deze bijdrage aanzienlijk hoger zijn. In het Schone Lucht Akkoord (SLA) is daarom een streven gedefinieerd om een reductie van de emissies van verontreinigende stoffen van de binnenvaart van ten minste 35% in 2035 ten opzichte van 2015 te realiseren.

Voor binnenvaart en havens wordt ingezet op de omvorming van de binnenvaart naar een schone logistieke sector, toepassing van walstroom en schonere motoren en brandstoffen. Een belangrijk deel van de verbetering van de luchtkwaliteit wordt gerealiseerd door de activiteiten binnen de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens.

Samenwerkruimte

Binnenvaart en havens in de uitvoeringsagenda SLA

De 7 SLA-maatregelen voor Binnenvaart en havens worden door de SLA-deelnemers opgenomen in decentrale uitvoeringsplannen. De themagroep binnenvaart  zal binnen de SLA-pilot schone havens de maatregelen verder vormgeven en uitvoerbaar maken. De themagroep bestaat uit de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Zeeland, de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Nijmegen, Utrecht en Arnhem en het ministerie van IenW.

De maatregelen

  1. Realiseren van walstroomvoorzieningen
  2. Gebruik walstroom en verduurzaming binnenvaart
  3. Gunningscriteria bij aanbesteding infrastructurele werkzaamheden
  4. Stimuleren van elektrificatie van de eigen vloot als launching customer
  5. Gunningscriteria bij veerdiensten, watertaxi's en pleziervaart
  6. EU-fonds stimulering schone motoren
  7. Duurzame binnenhaven

1. Realiseren van walstroomvoorzieningen

Bij gebruik van walstroom stoten schepen geen emissie naar de lucht uit als zij in havens aan de kade liggen. De maatregelen zijn gericht op het creëren van de voorzieningen en het stimuleren van het gebruik van walstroom.

Fiscale stimulering walstroom

De energiebelasting op walstroom is in 2021 afgeschaft. Het beoogd effect is het stimuleren van de toepassing van walstroom.

Realisatie walstroomvoorzieningen

In de decentrale uitvoeringsplannen geven partijen aan op welke locaties zij van plan zijn om walstroom te realiseren. In de themagroep Binnenvaart en havens is een inventarisatie gemaakt van bestaande en geplande walstroompunten: het kennisdocument Walstroom.

Er zijn 2.500 tot 3.250 openbare ligplaatsen in Nederland voor binnenvaartschepen. Naar verwachting zijn hiervan 1.000 voorzien van walstroom. De haven van Rotterdam heeft hiervan ongeveer 480 punten.

De inventarisatie vormt de basis voor een ontwikkelplan voor de uitrol van walstroom op publieke kades van alle SLA-deelnemers. De rijksoverheid heeft vooruitlopend hierop besloten dat alle rijksligplaatsen in 2030 voorzien moeten zijn van walstroom.

2. Gebruik walstroom en verduurzaming binnenvaart

Een aantal SLA-deelnemers heeft een verbod ingesteld op het gebruik van generatoren. Dat stimuleert de binnenvaart om walstroom te gebruiken.

In de pilot schone havens delen gemeenten hun ervaringen met het stimuleren van walstroomgebruik en schone binnenvaart. Deze ervaringen zijn vertaald in best practices die de basis vormen voor een blauwdruk voor andere gemeenten. Deze blauwdruk bevat ook een uniforme systematiek van gedifferentieerde tarieven en kortingen (emissielabelsysteem) om de binnenvaart te verduurzamen.

De themagroep werkt aan een convenant met relevante partijen om de toepassing van het emissielabel in hun bedrijfsvoering mogelijk te maken. De blauwdruk is gereed in het 1e kwartaal van 2023.

3. Gunningscriteria bij aanbesteding van infrastructurele werkzaamheden

In de pilot schone havens zijn best practices verzameld voor gunningscriteria voor aanbesteding van maritieme infrastructurele werkzaamheden. Ook zijn deze gunningscriteria getest en verbeterd. De resultaten van deze pilot staan in de handreiking ‘Inzetten van gunningscriteria in aanbestedingen en inkoop van overheden ter verbetering van de luchtkwaliteit’. Deze handreiking beschrijft hoe overheden het aanbestedingssysteem het beste kunnen toepassen. Alle SLA-deelnemers passen vanaf 2023 luchtemissies als gunningscriteria toe bij aanbesteding van infrastructurele werken.

4. Stimuleren van elektrificatie van de eigen vloot als launching customer

In de pilot schone havens zijn de mogelijkheden en best practices voor elektrificatie van schepen verkend. Dit resultaat is samengevat in een kennisdocument ‘Elektrificatie eigen vloot’. SLA-deelnemers met een eigen vloot gebruiken deze kennis om hun vloot te elektrificeren (inclusief waterstof).

5. Gunningscriteria bij veerdiensten, watertaxi’s en pleziervaart

In de pilot schone havens zijn  best practices voor gunningscriteria  verzameld voor aanbesteding van veerdiensten en voor vergunningverleningen voor watertaxi’s en pleziervaart in gebieden met hoge blootstelling. Deze gunningscriteria zijn getest en verbeterd. De resultaten van deze pilot staan in de handreiking ‘Inzetten van gunningscriteria in aanbestedingen en inkoop van overheden ter verbetering van de luchtkwaliteit’. Deze handreiking beschrijft hoe overheden het opgestelde aanbestedingssysteem het beste kunnen toepassen. Alle SLA-deelnemers passen vanaf 2023 de luchtemissies als gunningscriteria toe bij aanbesteding van veerdiensten en vergunningen voor watertaxi’s.

6. EU-fonds stimulering schone motoren

Het ministerie van IenW werkt deze maatregel uit als onderdeel van de Green deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. Het gaat hier om artikel 3 uit de Green Deal. Het ministerie van IenW stemt de werkzaamheden intern af met de directie Maritiem en legt de koppeling met de Europese en internationale dimensie. Het gaat mogelijk om:

  • het bundelen van provinciale middelen in een verduurzamelingsfonds, of
  • hierop efficiënt aansluiten met regionale subsidieprogramma’s

7. Duurzame binnenhaven

In de pilot schone havens is kennis verzameld over regelgeving en vergunningstrajecten, stimuleringsmaatregelen en financiële ondersteuning, uitrol van walstroom en zero-emissie-technologieën.

De resultaten van de pilot staan in kennisdocumenten en handreikingen: Masterplan ‘Zero-emissie binnenhaven’. Dit Masterplan ondersteunt gemeenten en provincies bij het opstellen van plannen om hun binnenhavens in 2035 emissievrij te maken. In 2022 gaan SLA-deelnemers aan de slag met deze pilots.

Meer informatie