Mobiele werktuigen

Mobiele werktuigen zoals bouwmachines, veegwagens, aggregaten en landbouwwerktuigen, dragen ondanks hun beperkte aantal voor 11% bij aan de negatieve gezondheidseffecten van binnenlandse bronnen. Streefdoel uit het Schone Lucht Akkoord (SLA) is om de negatieve gezondheidseffecten van luchtemissies (NO2 en fijnstof ) van mobiele werktuigen in 2030 met minimaal 75% te hebben verminderd ten opzichte van 2016. Voor bouwmaterieel wordt hierbij uitgegaan van de doelen uit het Klimaatakkoord, waaronder het streven naar emissieloze bouwlogistiek en de inzet van emissieloze mobiele werktuigen in de stad. Daarbij is de afspraak gemaakt om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal en circulair te werken.

Mobiele werktuigen bijgesneden

Uitvoeringsagenda Schone Lucht Akkoord

Overzicht maatregelen voor mobiele werktuigen in de uitvoeringsagenda.

Routekaart schoon en emissieloos bouwen

Dit convenant helpt de bouwsector verder op weg naar Schoon en Emissieloos Bouwen in 2030 (SEB).

Leidraad MVOI

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) in het Schone Lucht Akkoord.

Leidraad schoon aanbesteden

Concrete teksten voor contract en aanbesteding. Bruikbaar voor alle overheden die schoon willen aanbesteden.

Agenda laadinfrastructuur

Beleidsagenda waarin ook producten worden ontwikkeld voor de bouwplaats.

Arboregelgeving dieselmotoremissies

Werkinstructie blootstelling dieselmotoremissies van de arbeidsinspectie. Uitgangspunt is vervanging.

Subsidiemogelijkheden

Een overzicht dat u inzicht geeft van de huidige en toekomstige subsidies voor mobiele werktuigen.

Emissiereductieplicht bij bouw- en sloopprojecten

Er geldt een emissiereductieplicht bij bouw- en sloopwerkzaamheden. De NOxestimator geeft op basis van een aantal basisgegevens een schatting van emissies (CO2, NOx en fijnstof) van bouwmaterieel en transport bij bouwprojecten.

Sessies emissieloos bouwen Platform WOW

Terugblik op 3 sessies over emissieloos bouwen. Wat levert het op in de praktijk? Het financiële plaatje. Slimmer inkopen en aanbesteden.