Europese programma's

Voor mobiele werktuigen zijn er Europese subsidiemogelijkheden. Veelal in programma’s met meer generieke doelstellingen zoals innovatie, economische ontwikkeling en klimaatbescherming. Zowel bedrijven, onderzoeksinstellingen als overheden kunnen hier projecten indienen.

  • Voor fundamenteel onderzoek kan gebruik worden gemaakt van het Horizon Europe programma.
  • Voor industrieel en experimenteel onderzoek zijn naast Horizon Europe ook EFRO en INTERREG geschikt.

Voor praktijkexperimenten, pilots en demonstraties zijn naast Horizon 2020 ook EFRO, INTERREG en LIFE geschikt.

Horizon Europa programma

Horizon Europe is een Europees subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie voor de periode 2021-2027. Het financiert klein- en grootschalige onderzoeks- en innovatieprojecten, gericht op zowel fundamenteel onderzoek als marktgerichte ontwikkeling. Het programma biedt kansen voor mkb'ers en grote bedrijven, maar ook voor universiteiten en kennisinstellingen, (regionale) overheden en maatschappelijke organisaties. Er zijn mogelijkheden voor zowel individuele aanvragen als samenwerkingsverbanden.

Een voorbeeld van mogelijkheden voor mobiele werktuigen is de call-for-proposals van de Clean Hydrogen Partnership. Het is een Europese publiek-private samenwerking op het gebied van waterstof- en brandstofcellen) die gebruik maakt van het Horizon Europe programma. Onderwerp van deze call-for-proposals is de ontwikkeling en demonstratie van prototypes van mobiele werktuigen met waterstofverbrandingsmotoren voor de bouwsector en landbouw. Het gaat om graafmachines, shovels, tractoren, harvesters en dergelijke.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de Europese structuurfondsen, waarmee het regionaal beleid van de EU wordt gerealiseerd. In Nederland richt het fonds zich op regionale concurrentiekracht, werkgelegenheid, en koolstofarme economie. Voor de uitvoering in Nederland is voor elk landsdeel een ‘managementautoriteit&rsquo ingesteld die de coördinatie van de EFRO-gelden namens het ministerie van EZK voor rekening neemt. Projecten met mobiele werktuigen kunnen hier ook onder vallen.

Een voorbeeld hiervan is het EFRO-project Fieldlab Waterstof in Agri. Greenport Noord-Holland Noord, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en New Energy Coalition beginnen met agrarisch ondernemers en diverse andere betrokkenen een Fieldlab voor toepassing van waterstof in de agrisector, zoals tractoren en andere werktuigen.

INTERREG

INTERREG (onderdeel van EFRO) is een Europese subsidieregeling voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder INTERREG vallen werken partijen uit verschillende landen samen. Er zijn 3 verschillende Interreg-programma’s voor samenwerking in de grensregio's (Interreg A); samenwerking tussen regio's in verschillende landen (o.a. Noordwest Europa en Noordzeeregio); en samenwerking interregionaal en Europabreed. Projecten met mobiele werktuigen passen in de thema’s innovatie en koolstofarme economie.

LIFE subsidieprogramma

Ook het LIFE subsidieprogramma van de Europese Unie biedt mogelijkheden om innovatieve projecten te ondersteunen die passen in het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Een voorbeeld van een LIFE-project voor mobiele werktuigen is te vinden op de website webgate.ec.europa.eu.

Connecting Europe Facility (CEF)

Met de Connecting Europe Facility (CEF) ondersteunt de Europese Unie investeringen voor de ontwikkeling van trans-Europese transport- en energienetwerken. Tot de subsidiabele kosten van CEF-projecten kan de inzet van bouwmaterieel behoren. Als hiervoor wordt uitgegaan van de inzet van emissieloos materieel zal dit tot uitdrukking komen in de projectkosten. CEF vergoedt 30% van de kosten in het geval van reguliere werken en 50% in het geval van een studie met pilotactiviteiten.

Projecten die zich richten op overschakelen op innovatieve energie-efficiënte transporttechnologieën met een lage koolstofuitstoot, zoals waterstof, komen in aanmerking voor subsidie van CEF Transport. Nederlandse bedrijven die een project willen indienen voor CEF Transport, moeten zich via RVO melden het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

De regelingen volgen de Europese steunkaders voor subsidie (Milieusteunkader, Algemene Groepsvrijstellingverordening, OO&I-steunkader).

Meer informatie

Voor nadere informatie (zoals over budgetten, hoogte van bijdragen, indientermijnen en voorwaarden) of advies kunt u contact zoeken met RVO (vaak het ‘National Contact Point’ voor de regelingen).