Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA)

De Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) is bedoeld om de lokale overheden financieel te ondersteunen bij de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord. De regeling biedt financiële steun voor projecten die zorgen voor schonere lucht en gezondheidswinst. Dit kunnen projecten zijn op alle thema’s van het SLA, waaronder projecten met mobiele werktuigen. SpUk SLA bestaat sinds 2021 en wordt in 2024 voorgezet.

Wie kan de SpUk SLA aanvragen

Gemeenten en provincies die het Schone Lucht Akkoord hebben ondertekend kunnen de SpUk SLA aanvragen. Samenwerkingsprojecten zijn mogelijk.

Budget

Het budget in 2024 is € 5.000.000.

Hoogte bijdrage

De maximum uitkering per project is afhankelijk van het soort project:

  • voor emissieverlagende en pilotprojecten: maximaal € 500.000
  • voor overige projecten: maximaal € 100.000 Een aanvrager kan tot € 1.000.000 ontvangen voor meerdere projecten.

Indientermijnen

In 2024 is de indientermijn  van 1 maart 2024 tot 27 september 2024.

Voorwaarden

De voorwaarden verschillen per soort project.

  • Emissieverlagende projecten zijn gericht op een directe en structurele verlaging van stikstofoxiden (NOx), fijn stof (PM10 of 2,5), ammoniak (NH3) en zwaveldioxide (SO2). Minstens 70% van de kosten moet zijn voor technische, sociale of juridische maatregelen voor verlaging van deze emissies. Met een rekentool moet de emissiereductie worden onderbouwd.
  • Pilotprojecten zijn ofwel projecten die zijn opgenomen in de jaarlijkse Uitvoeringsagenda (met vermelding van begunstigden) of pilots met open inschrijving (hiervoor kunnen alle SLA-deelnemers een aanvraag indienen). Een van de thema’s voor pilotprojecten is Toezicht en handhaving luchtemissies bij mobiele werktuigen.
  • Overige projecten richten zich op innovatieve maatregelen (voor Nederland nieuwe technieken, maatregelen of sociale innovaties), kennisontwikkeling, advies en training, of communicatie- of participatieactiviteiten.

Voorbeeldproject

SpUk SLA heeft meerdere projecten met mobiele werktuigen ondersteund. Zie overzichten van toegekende projecten in 2021 en 2022. Een voorbeeld is de aanleg van een fietsstraat in Arnhem met emissieloze bouwmachines.

Meer informatie

Meer informatie over de Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord kunt u vinden op de website van het RVO.