Specifieke Uitkering SEB

Door de eis tot het inzetten van emissieloos materieel in aanbestede bouwprojecten krijgen gemeenten, provincies en waterschappen te maken met meerkosten. De Regeling stimulering Specifieke Uitkering Schoon en Emissieloos Bouwen voor medeoverheden (SpUk SEB) is een tegemoetkoming in deze kosten.

Wie kan aanvragen

Gemeenten, provincies en waterschappen die het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen hebben ondertekend.

Budget

€ 169,2 miljoen in de jaren 2024 tot 2030. Geen vaste verdeling over de jaren. Het budget voor het volgende jaar wordt telkens in de Staatscourant gepubliceerd.

Hoogte bijdrage

Op basis van het materieelinzetplan wordt de hoogte van de uitkering berekend. Dat is een opgave van de bouwmachines en/of vaartuigen, de vermogens en het aantal inzetdagen in het project. Hiervoor is een kostentabel opgesteld (bedrag per inzetdag afhankelijk van vermogensklasse van de bouwmachine).

Indientermijnen

In 2024 is de regeling op 16 april geopend en zij staat tot 20 augustus open voor aanvragen. De verwachting is dat de regeling in januari 2025 opnieuw opengaat.

Voorwaarden

Ondertekening van het convenant is voorwaarde om in aanmerking te komen voor de uitkering. Voor elke ondertekenaar is budget gereserveerd, in 2024 is dat € 400.000 per medeoverheid. Om dit gereserveerde budget te benutten, moet de ondertekenaar 1 of meerdere aanvragen doen voor concrete bouwprojecten die hij emissieloos laat uitvoeren.

De in aanmerking komende bouwprojecten moeten gerelateerd zijn aan infrastructuur voor mobiliteit.

Voorbeeldproject

Een gemeente besteedt de aanleg van een fietspad aan en stelt hierbij de inzet van emissieloos bouwmaterieel verplicht. Omdat van de aannemers een hogere prijsopgave is te verwachten, vraagt de gemeente SpUk SEB aan bij RVO. Daarbij dient de gemeente een materieelinzetplan in voor het project. Met de kostentabel kan de gemeente zelf de hoogte van de uitkering berekenen. Het bedrag wordt vervolgens uitgekeerd als voorschot.

Meer informatie

Voor een uitgebreide informatie over de regeling, de voorwaarden , voorbeelden en om aan te vragen: www.rvo.nl/spuk-seb.

Voor meer informatie over het convenant SEB, of om u aan te sluiten:  www.opwegnaarseb.nl/convenant.