Specifieke Uitkering SpUk SEB (in voorbereiding)

De Specifieke Uitkering Schoon en Emissieloos Bouwen (SpUk SEB) is een tegemoetkoming in de meerkosten waar gemeenten, provincies en waterschappen door het eisen van de inzet van emissieloos materieel in bouwprojecten mee te maken krijgen.

Wie kan aanvragen

Gemeenten, provincies en waterschappen die het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen ondertekenen.

Budget

€180 miljoen in de jaren 2024-2030. Geen vaste verdeling over de jaren. Het budget voor het volgende jaar wordt telkens in de Staatscourant gepubliceerd.

Hoogte bijdrage

Op basis van het materieelinzetplan wordt de hoogte van de uitkering berekend. Dat is een opgave van de machines met vermogens en inzetduur in het project. Hiervoor is een kostentabel opgesteld (bedrag per inzetweek afhankelijk van vermogensklasse van de bouwmachine).

Indientermijnen

Jaarlijks te bepalen. In 2024 opent de regeling in het voorjaar en staat tot omstreeks september open voor aanvragen.

Voorwaarden

Ondertekening van het convenant is voorwaarde om in aanmerking te komen voor de uitkering. Voor elke ondertekenaar wordt budget gereserveerd (bedrag nog vast te stellen). Om dit gereserveerde budget te benutten moet de ondertekenaar een aanvraag doen voor een of meer concrete bouwprojecten die hij laat uitvoeren.

Het gereserveerde budget kan stapsgewijs worden opgehoogd naarmate de ondertekenaar meer concrete projecten heeft, tot een nog vast te stellen maximum over de looptijd van de regeling

Voorbeeldproject

Een gemeente besteedt de aanleg van een fietspad aan en stelt hierbij de inzet van emissieloos bouwmaterieel verplicht. Omdat een hogere prijsopgave van de aannemers te verwachten is vraagt de gemeente SpUk SEB aan bij RVO en dient o.m. het materieelinzetplan voor het project in. Met de kostentabel kan de gemeente zelf de hoogte van de uitkering berekenen. Het bedrag wordt als voorschot uitgekeerd.

Meer informatie

Er komt een pagina op de website van RVO, www.rvo.nl/xxxxx