Effectiviteit van lokale maatregelen

De SLA-partners werken met (lokale) maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De maatregelen moeten (kosten)effectief en inzetbaar zijn en leiden tot een significante gezondheidswinst.

Kennisvragen

Welke (juridische) methoden zijn hiervoor beschikbaar. Kan een inschatting worden gemaakt van de uitvoeringspraktijk. Kunnen fiscale of andere monetaire instrumenten een rol spelen om de effectiviteit van deze uitvoeringspraktijk te verhogen.

Deze kennisvraag is onderdeel van het deelonderwerp 'Luchtkwaliteit en beleid'.

Aangrijpingspunten voor het luchtbeleid

In het Schone Lucht Akkoord streven we naar een gezondheidswinst van 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. Jaarlijks rapporteren alle SLA-deelnemers over de voortgang van de uitvoering van maatregelen en pilots. Kernvragen hierin zijn: liggen de deelnemende partijen op koers om de doelen te halen. Is herijking van de aanpak nodig of wenselijk.

Naast deze monitoring is het wenselijk inzicht te hebben in de effectiviteit van maatregelen en het maatregelenpakket. In de uitvoeringspraktijk kunnen SLA-partners tegen problemen en/of uitvoeringsbeperking aanlopen. Voor de uitvoering van beleid is het ook noodzakelijk dat de uitvoering juridisch houdbaar is. Aanbevelingen daartoe staan onder andere in het Rapport resultaatgerichte waarden stellen.

Beoogde resultaten kennisvraag

Deze kennisvraag moet een inschatting maken van de uitvoeringspraktijk van lokale maatregelen in het Schone Lucht Akkoord. Daarnaast in beeld brengen welke informatie noodzakelijk is om deze inschatting te kunnen maken. Ook moet duidelijk worden of fiscale of andere monetaire instrumenten hierin een rol kunnen spelen om de effectiviteit van deze uitvoeringspraktijk te verhogen.

Daarnaast moet in deze kennisvraag bepaald worden welke voorwaarden noodzakelijk zijn om de (lokale) maatregelen juridisch robuust en uitvoerbaar te maken om zo de uitvoeringspraktijk te kunnen verbeteren.

Overlap met andere kennisvragen

Bij de uitvoering van deze kennisvraag is er een overlap met de kennisvraag Inzichtelijk maken van informatie omdat dit waarschijnlijk noodzakelijk is om een goede inschatting te kunnen maken van de uitvoeringpraktijk.

Meer informatie: