Luchtkwaliteit in rurale gebieden

De blootstelling aan luchtverontreinigende componenten is in de rurale gebieden meestal lager dan in stedelijk gebied. Toch kennen rurale gebieden wel typische kenmerkende emissiebronnen zoals emissie door landbouwactiviteiten en mobiele werktuigen.

Kennisvragen

Wat zijn de belangrijkste emissiebronnen in rurale, niet stedelijke gebieden. Zijn er aanvullende en effectieve maatregelen mogelijk om deze emissies verder te reduceren. Wat is de impact van deze potentiële maatregelen op de blootstelling en gezondheid.

Deze kennisvraag is onderdeel van het deelonderwerp 'Luchtkwaliteit in de ruimtelijke context'.

Aangrijpingspunten voor het luchtbeleid

Deze emissiebronnen in rurale gebieden hebben ook een significante bijdrage aan de gezondheidseffecten door luchtverontreiniging in Nederland. Mobiele werktuigen zoals landbouwwerktuigen dragen, ondanks hun beperkte aantal, voor ongeveer 11% bij aan de negatieve gezondheidseffecten van binnenlandse bronnen. Fijnstof uit de landbouw draagt eveneens voor circa 11% bij.

Reductie luchtemissies

Voor mobiele werktuigen is het streefdoel uit het Schone Lucht Akkoord (SLA) om de negatieve gezondheidseffecten van luchtemissies (NO2 en fijnstof ) door mobiele werktuigen in 2030 met minimaal 75% te hebben verminderd ten opzichte van 2016. Voor landbouw is dit doel een reductie van de gezondheidseffecten van 37% in 2030 ten opzichte van 2016. Daarnaast is er voor landbouw ook nog een belangrijke relatie tussen de stikstofaanpak van het kabinet en de doelen van het Schone Lucht Akkoord (SLA).

Beoogde resultaten kennisvraag

Het (beter) in kaart brengen van de belangrijkste emissiebronnen in de rurale, niet stedelijke leefomgeving. Onderzoek van deze kennisvraag zal daarnaast ook antwoord kunnen geven of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn, zoals het gebruik van luchtwassers om deze emissies verder te reduceren en wat de impact van deze potentiële maatregelen is op de blootstelling en de mogelijke gezondheidswinst.

Meer informatie: