Inzichtelijk maken van (lokale) informatie

Informatie is belangrijk om de juiste keuzes te maken en goed te kunnen samenwerken. Ook is informatie nodig om het gekozen beleid te kunnen uitleggen aan betrokken burgers.

Kennisvragen

Het Schone Lucht Akkoord wil met maatregelen de luchtkwaliteit in de leefomgeving verbeteren en daarmee voor gezondheidswinst te zorgen. Hoe kunnen we (met behulp van de gezondheidsindicatoren) de beoogde gezondheidswinst zichtbaar maken. Hoe kunnen we deze informatie (uit het Schone Lucht Akkoord) ook inzichtelijk maken voor burgers en betrokken stakeholders.

Deze kennisvraag is onderdeel van het deelonderwerp 'Luchtkwaliteit en maatschappij'.

Aangrijpingspunten voor het luchtbeleid

Het Schone Lucht Akkoord is een akkoord tussen overheden. Maar ook andere partijen zijn van belang voor de uitvoering van het Akkoord, denk hierbij aan burgers, bedrijfsleven, milieu- en gezondheidsorganisaties en kennisinstellingen. Voor een complex vraagstuk als luchtkwaliteit is samenwerking tussen deze partijen een randvoorwaarde voor succes. Voor een goede samenwerking is het essentieel dat al deze partijen (actief) geïnformeerd worden over de uitvoering van het Schone Lucht Akkoord.

Beoogde resultaten kennisvraag

De kennisvraag moet antwoord geven op welke manier er binnen en buiten het Schone Lucht Akkoord effectief en begrijpelijk gecommuniceerd kan worden. Informatie over het beoogde doel van het Akkoord en welke rol de reeds toegepaste gezondheidsindicatoren hierin kunnen spelen. Ook moet deze kennisvraag antwoord geven welke informatie, communicatiemiddelen en -kanalen (decentrale) overheden zoals provincies en gemeenten nodig hebben om decentraal luchtbeleid vorm te kunnen geven en uit te kunnen uitleggen aan betrokken burgers.

Overlap met andere kennisvragen

In de uitwerking van deze kennisvraag is er mogelijk overlap met de kennisvragen Effectiviteit van lokale maatregelen en Kennis over (noodzakelijk) gedragsverandering bij interventies en maatregelen.

Meer informatie: