Potentiële gezondheidswinst reductie emissies

De kennisvraag potentiële gezondheidswinst reductie emissies is opgesplitst in twee delen: reductie van emissies door (ultra)fijnstof en de reductie van andere componenten van luchtverontreiniging.

Kennisvragen

Bij welke bronnen van (ultra)fijnstof of andere componenten van luchtverontreiniging kan met bronmaatregelen nog significante gezondheidswinst worden gerealiseerd?

Wat is de omvang van deze potentiële gezondheidswinst en welke kennis over herkomst, samenstelling en chemische of fysieke eigenschappen is hier nog aanvullend voor nodig?

Deze kennisvraag is onderdeel van het deelonderwerp 'Luchtkwaliteit in de ruimtelijke context'.

Aangrijpingspunten voor het luchtbeleid

Overheden moeten bij het ontwikkelen van gebieden zo vroeg mogelijk nadenken over het realiseren van een gezonde fysieke leefomgeving. Het doel van het Schone Lucht Akkoord is daarbij om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Deze kennisvraag is ook een parapluvraag voor de overige kennisvragen om dit doel te helpen realiseren. Dat betekent dat voor specifieke bronnen (zoals emissies door industrie of vanwege  mobiliteit) de uitwerking ervan ook kan plaatsvinden bij een van de overige kennisvragen binnen het deelonderwerp Luchtkwaliteit in de ruimtelijke context zoals  bijvoorbeeld bij de kennisvraag Luchtkwaliteit in de woonomgeving of Luchtkwaliteit en mobiliteit.

Beoogde resultaten kennisvraag

Voor beide vragen geldt dat kennis verzameld moet worden over de mogelijke bronnen waar met maatregelen nog significante gezondheidswinst gerealiseerd kan worden. Vragen die beantwoord kunnen worden zijn: wat is de omvang van deze potentiële gezondheidswinst en welke kennis over herkomst en/of chemische/fysieke eigenschappen is hier nog aanvullende voor nodig?

Gezondheidswinst reductie fijnstof

Het onderzoek naar fijnstof hoeft zich niet enkel te beperken tot ultrafijnstof-fractie of de fractie PM2,5 maar behelst het gehele spectrum van PM10 tot en met de meest ultrafijne componenten. De ontwikkeling van kennis over de samenstelling van fijnstof is noodzakelijk over het gehele spectrum van deeltjesgroottes. Deze kennis moet ook gebruikt worden om concrete aanbevelingen te kunnen formuleren over hoe om te gaan met deeltjesgrootte in het normstelsel van het Nederlands luchtbeleid (lokaal en/of nationaal).

Gezondheidswinst reductie andere componenten

Gaat het om reductie van met name stikstof(di)oxide, ozon, ammoniak, bron-specifieke componenten zoals metalen, (semi)vluchtige organische  stoffen, microplastics en/of micro-organismen. Bij stikstof en afgeleiden betreft het verschillende verbindingen waaronder de gasvormige elementen NO2 en/of NOx.

Meer informatie: