WHO-advies en het Schone Lucht Akkoord

In het najaar van 2021 heeft de WHO nieuwe advieswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide geformuleerd. Deze advieswaarden zijn lager dan de oude advieswaarden. Het is nog niet duidelijk of er extra maatregelen nodig zijn om aan deze nieuwe WHO-advieswaarden te kunnen voldoen.

Kennisvragen

Hoe verhouden de doelstellingen van het Schone Lucht Akkoord zich tot de nieuwe WHO-advieswaarden voor fijn stof en stikstofdioxide. Zijn er additionele maatregelen nodig om te voldoen aan de nieuwe WHO-advieswaarden in 2030. Welke additionele gezondheidswinst kan dit opleveren.

Deze kennisvraag is onderdeel van het deelonderwerp 'Luchtkwaliteit en beleid'.

Aangrijpingspunten voor het luchtbeleid

WHO advieswaarden

In het Schone Lucht Akkoord is afgesproken dat voor 2030 wordt toegewerkt naar de (oude) WHO advieswaarden. In het Schone Lucht Akkoord is voorzien dat er nieuwe advieswaarden worden vastgesteld. De SLA-deelnemers zullen dan onderzoeken hoe de nieuwe advieswaarden in het akkoord kunnen worden betrokken. In het najaar van 2021 heeft de WHO nieuwe advieswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide geformuleerd. Deze advieswaarden zijn lager dan de oude advieswaarden. Het is nog niet duidelijk of er extra maatregelen nodig zijn om aan deze nieuwe WHO-advieswaarden te kunnen voldoen.

Internationaal beleid

Ongeveer de helft van de Nederlandse gezondheidseffecten door luchtverontreiniging wordt veroorzaakt door buitenlandse emissies. Internationaal beleid is noodzakelijk om de emissies vanuit het buitenland te laten dalen.

Dit beleid verloopt hoofdzakelijk via de Rijksoverheid, maar ook gemeenten en provincies kunnen hierin een rol hebben. Het doel van de internationale inzet is om te zorgen voor een significante afname van de gezondheidsimpact door buitenlandse emissies van fijnstof en stikstofdioxide. Daarnaast voorziet het in een aanscherping van het Europees bronbeleid voor emissies door mobiliteit, landbouw en huishoudens. Hiervoor wordt aangestuurd op een aanscherping van grenswaarden die meer in lijn liggen met de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Beoogde resultaten kennisvraag

Er moet een inschatting worden gemaakt hoe de doelstellingen van het Schone Lucht Akkoord zich tot de nieuwe WHO-advieswaarden verhouden voor fijnstof en stikstofdioxide. Zijn er additionele maatregelen nodig om te voldoen aan de nieuwe WHO-advieswaarden in 2030 en zo ja, welke additionele gezondheidswinst levert dit op.

Meer informatie: