Gezondheidseffecten bij gecombineerde blootstelling

Veel wetenschappelijke studies laten zien dat blootstelling aan een combinatie van stoffen meer nadelige gezondheidseffecten geeft dan blootstelling aan alleen fijnstof of alleen stikstofdioxide.

Kennisvragen

Wat is het effect van gecombineerde blootstelling van luchtverontreinigende stoffen op de volksgezondheid. Welke additionele componenten van luchtvervuiling, naast stikstofdioxide en fijnstof kunnen daar nog in worden meegewogen voor een adequate inschatting van de gezondheidseffecten.

Deze kennisvraag is onderdeel van het deelonderwerp 'Blootstelling en gezondheidseffecten'.

Aangrijpingspunten voor het luchtbeleid

Wanneer de gezondheid in het beleid centraler wordt gesteld, is het vanuit algemeen gezondheidsperspectief minder relevant hoe de afzonderlijke stoffen de mens kunnen beïnvloeden en verschuift de aandacht naar het gezondheidsrisico van de gecombineerde blootstelling.

Beoogde resultaten kennisvraag

Bij het ontwerp van de gezondheidsindicatoren voor het Schone Lucht Akkoord is gekozen voor het beschrijven van de gezondheidseffecten voor de gecombineerde blootstelling aan fijnstof (PM10) en stikstofdioxide.

De kennisvraag moet antwoord geven op wat het gecombineerd effect is van blootstelling aan verschillende componenten van luchtvervuiling op de volksgezondheid, inclusief mogelijk interactie-effecten. Ook moet duidelijk worden welke meerwaarde het heeft voor de inschatting van de gezondheidseffect als additionele componenten van luchtvervuiling naast stikstofdioxide en fijnstof daar ook in worden meegewogen.

Meer informatie: