Gezondheidseffecten bij kortdurende blootstelling

De laatste decennia is in het beleid van de luchtkwaliteit veel aandacht geweest voor het verlagen van de chronische of langdurige blootstelling. De laatste tijd blijkt dat ook de kortdurende blootstelling of piekconcentraties negatieve gezondheidseffecten geeft.

Kennisvragen

Wat is het effect van een verhoogde, kortdurende piekblootstelling van fijnstof of stikstofdioxide op de gezondheid. Wat zijn effectieve maatregelen om deze gezondheidseffecten te beperken.

Deze kennisvraag is onderdeel van het deelonderwerp 'Blootstelling en gezondheidseffecten'.

Aangrijpingspunten voor het luchtbeleid

In het schone Lucht Akkoord is opgenomen dat bijvoorbeeld het effect van piekconcentraties op de gezondheidsklachten en het welzijn van hooggevoelige groepen zal worden onderzocht. Dat ook wordt bekeken welke maatregelen mogelijk zijn om piekconcentraties te verminderen en wat de effectiviteit van deze maatregelen kunnen zijn.

Beoogde resultaten kennisvraag

Deze kennisvraag beoogt het in kaart brengen van de gezondheidseffecten van een verhoogde, kortdurende bloostelling (ook wel piekconcentraties genoemd) aan fijnstof of stikstofdioxide voor de gehele populatie en voor gevoelige groepen in het bijzonder. Dit zijn mensen binnen de populatie die een verhoogd risico lopen op gezondheidseffecten door een verhoogde gevoeligheid. Onder mensen met een hogere gevoeligheid worden meestal kinderen, ouderen en mensen met luchtwegaandoeningen gerekend.

Internationale informatie

Daarnaast kan de internationaal beschikbare informatie over gevoelige groepen worden vertaald naar de Nederlandse situatie. Met als resultaat dat het op termijn mogelijk moet zijn om (binnen het Schone Lucht Akkoord) een inschatting te maken van de omvang van de gezondheidseffecten voor de groep hooggevoelige mensen door een verhoogde, kortdurende blootstelling.

Overlap met andere kennisvragen

Bij het evalueren en inventariseren van mogelijke maatregelen kan ook onderzocht worden welke rol gedragsadviezen kunnen spelen bij het reduceren van de gezondheidseffecten als gevolg van kortdurende piekblootstelling. In dit onderzoek kunnen de verschillende gedragsadviezen worden beoordeeld op hun effectiviteit en toepasbaarheid binnen het Schone Lucht Akkoord. Bij de uitwerking van deze kennisvraag is er overlap met de kennisvraag Inzichtelijk maken van (lokale) informatie. Bij het gebruik van communicatiemiddelen bij gedragsadviezen is er mogelijk overlap met de kennisvraag Kennis over (noodzakelijk) gedragsverandering bij interventies en maatregelen.

Voor het inventariseren van anderen maatregelen kan ook worden aangesloten bij de kennisvraag Luchtkwaliteit in het binnenmilieu voor bouwkundige oplossingen en/of ventilatie-toepassingen.

Meer informatie: